Blauwzaam Lint

Samenvatting

De betrokken partijen willen een groen en bloemrijk lint aanleggen van de gemeente Leerdam tot aan Alblasserdam. Zij willen dit doen door het beplanten of inzaaien van overhoeken, zones langs infrastructuur en water, braakliggende terreinen en vrijwillig in beheer gestelde gronden van particulieren of overheden.

Centraal uitgangspunt is het verbinden van cultuurhistorisch waardevol landschap met (tijdelijke) natuur op (tijdelijk) braakliggende stukken. De initiatiefnemers organiseren hiervoor een breed draagvlak in het gebied. Samen met vele betrokken partijen werken ze de businesscase en het projectplan uit. De realisatie coördineren ze met tal van andere private en publieke partijen die hiervoor gezamenlijk een convenant ondertekenen.

Met dit project kan stichting Blauwzaam aantonen dat private partijen heel goed ecologische verbindingen over grote afstand tot stand kunnen brengen, mits er support is van de overheden. Deze versterking van de samenwerking tussen vele organisaties en het verbinden van instanties is een kwaliteit van Blauwzaam. Gemeenten zijn vaak niet in staat of niet bereid om aanleg en beheer in het buitengebied van intergemeentelijke groene zones van deze aard en omvang te organiseren en voor eigen rekening te onderhouden. Knelpunten of leerpunten in dit project zijn kennisopbouw, wet- en regelgeving, netwerken, ontwikkeling van visie en draagvlak.

Beoogde resultaten

  • Een grootschalig flexibel natuurproject dat zichzelf bekostigt;
  • Een nieuwe kwaliteit en leefbaarheid van de regio: vergroting van de aantrekkelijkheid en multifunctionaliteit van het landschap en vergroting van de biodiversiteit;
  • Op duurzaamheid gerichte marktinvesteringen en economische groei, in het bijzonder toerisme maar ook via biomassa, hakhout, bijenteelt en aan het agrarisch bedrijfsleven gelieerde activiteiten;
  • Versterking van het maatschappelijk ondernemerschap;
  • Slimmer omgaan met het landschap en de natuur dankzij de ervaringen met het herinrichten van braakliggende gronden. Daarmee is het ontwikkelen en beheren van het groene lint een testcase voor het bottom-up beheren en ontwikkelen van natuur;
  • Bijdrage aan het gezamenlijk construeren van nieuwe concepten voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit en verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking, door (agrarisch) bedrijfsleven, natuurbeheerders, overheden en andere spelers bij elkaar te brengen;
  • Duurzaam voortbestaan door een breed draagvlak;
  • Aangepaste en creatieve aanpak in de geest van de beleidsambitie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Website

http://www.blauwzaam.nl

Downloads