Duurzaamheid Doorgrond

Samenvatting

De 3 kernactiviteiten van de stichting zijn:

  • verduurzaming van het akkerbouwbedrijf
  • faciliteren bij het inrichten van duurzame productieketens
  • herstel van de sociale context in de relatie van voedselproducent en consument

Deze Green Deal heeft tot doel enkele belangrijke basisvoorwaarden – zoals certificering en nagaan of inpassing in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie tot de mogelijkheden behoort – voor opschaling van de systematiek van Veldleeuwerik te bewerkstelligen. Met de Green Deal is het mogelijk om in een versneld tempo meer akkerbouwers en afnemers te laten aansluiten bij Veldleeuwerik om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de akkerbouwbedrijven. Duurzaam is hier natuurlijk duurzaam op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Er komt een nauwere band met de afnemers, waardoor een duurzaam product ook in de (internationale) markt tot meerwaarde gebracht kan worden.

Resultaten

400 akkerbouwers en 50 bedrijven in heel Nederland zijn bij Stichting Veldleeuwerik aangesloten. De stichting maakt duurzaamheidswinst zichtbaar aan de hand van de tien indicatoren via het duurzaamheidsprofiel. Deze systematiek werkt omdat elke deelnemer geprikkeld wordt om een eigen invulling te geven aan duurzame akkerbouw. Veldleeuwerik richt zich op kennis zoeken en delen, door het gebruik van best practices, waarbij ondernemers elkaar onderling bevragen op keuzes en uitdagen op het gebied van duurzaamheid. Waar nodig ondersteunt Veldleeuwerik ondernemers bij het duurzamer maken van de bedrijfsvoering door geaccrediteerde adviseurs, procesbegeleiders en externe deskundigen. De kern van de Veldleeuwerik-systematiek zijn de regiogroepen waarin 10 tot 12 akkerbouwers hun visie en ervaringen met elkaar delen.

Website

http://www.veldleeuwerik.nl/

Downloads