Duurzame Geleiderail

Samenvatting

Het toepassen van gerenoveerde geleiderail vindt nog slechts beperkt plaats. Hergebruik (na renovatie) bespaart kosten en energie. Deze Green Deal beoogt hieraan een duurzame impuls te geven. Brede toepassing van het ontzinken van metalen leidt voor Nederland tot terugwinning van grote hoeveelheden zink, een aanzienlijke energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. De geleiderail is een product dat uitermate geschikt is voor dit initiatief, vanwege de volgende redenen:

  • Elk jaar wordt er zo’n circa 350 km (circa 12.000 ton ) geleiderail vervangen, afkomstig van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Daarvan is een groot deel geschikt voor hergebruik.
  • De markt van vraag en aanbod bestaat slechts uit enkele partijen.
  • Renovatie van geleiderail is technisch en economisch haalbaar.
  • Rijkswaterstaat heeft in zijn beleid duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Renovatie van geleiderail leidt tot een energiebesparing van 210 TJ op jaarbasis.
  • Het zink opgelost in chemicaliën bij ontzinken wordt voor 99% teruggewonnen, hetgeen voor vervanging van geleiderail overeenkomt met circa 550 ton zink per jaar. Dit gebeurt vooralsnog in het buitenland, omdat in Nederland de mogelijkheden hiervoor ontbreken. De partijen betrokken bij deze Green Deal onderschrijven dat het wenselijk zou zijn als de terugwinning van het zink in Nederland zou kunnen plaatsvinden, zodat er een controleerbaar gesloten keten ontstaat.

Deze Green Deal wordt gezien als een ondersteuning van het proces van renoveren, ontzinken en herverzinken van producten die daarmee minstens een tweede duurzame leven krijgen. Daarnaast zal deze Green Deal een aanjager zijn voor meer economische activiteit op dit vlak en nieuwe markten voor gerenoveerde producten stimuleren. Renovatie van geleiderail is een rendabele toepassing, simpelweg omdat het een kostenbesparing met zich meebrengt. Demontage van de oude geleiderail vergt wel meer tijd, maar als hier bij de planning van een project rekening mee wordt gehouden, hoeft dit geen belemmering te zijn. Met deze Green Deal bewerkstelligen de initiatiefnemers toenemende bewustwording bij alle marktpartijen over hun bijdrage aan een duurzame economie. Het is nodig dat duurzaam wordt omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen waaronder metalen als zink en ijzer. Er is een sterk toenemende vraag naar hulpbronnen als gevolg van de groeiende wereldbevolking en een hoger welvaartsniveau. Daarnaast kan de beschikbaarheid van grondstoffen om geopolitieke redenen onder druk komen te staan. Door een goede en hoogwaardige en controleerbare recycling in een gesloten keten van gebruikte grondstoffen kan voor een deel aan de toenemende vraag worden voldaan. Bovendien leidt renovatie en hergebruik tot aantoonbare en substantiële milieuwinst.

Beoogd resultaat

Brede toepassing van het ontzinken van metalen leidt voor Nederland tot terugwinning van grote hoeveelheden zink, een aanzienlijke energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. Het hergebruik bespaart kosten, dus deze Green Deal heeft tevens een positief economisch rendement. Bovendien draagt deze Green Deal bij aan een sterkere competitieve positie van de industrie, een innovatieve bedrijvigheid en op duurzaamheid gerichte marktinvesteringen.

Downloads