Provincie Noord-Brabant

Samenvatting

Deze Green Deal draagt bij aan verdere verduurzaming van Noord-Brabant.

 • Het inrichten van een zon-pv valorisatie-programma. Het programma heeft als doel de onderzoeksresultaten uit het Solliance-initiatief om worden gezet in commerciële producten en diensten. Aanvullend ontwikkelen de partijen ook een grootschalige proeftuin voor duurzame energieopwekking, zodat kennis en technologie in de praktijk kan worden getest en sneller tot economische waarde leidt;
 • Het verlagen van de risico’s voor private investeerders bij drie zogenaamde ‘schaalsprongprojecten’, waardoor zij sneller en tegen meer gunstige voorwaarden kunnen deelnemen. Het gaat om het realiseren van een schaalsprong bij de volgende projecten:
  1. Doorontwikkeling van de Green Chemistry Campus te Bergen op Zoom;
  2. Agro & Food cluster Nieuw Prinsenland;
  3. Duurzame procesindustrie Moerdijk.
 • Het ontwikkelen van een focus- en experimenteergebied voor elektrisch rijden in Noord-Brabant.

Beoogde resultaten

 • Kennis over zonnecel-technologie omzetten in commerciële producten en diensten en deze toepassen in het experimenteergebied, om zo sneller tot economische waarde te leiden.
 • Het realiseren van een schaalsprong bij de volgende projecten:
  1. Incubatiecentrum voor jonge innovatieve bedrijven gericht op opschaling en businessontwikkeling;
  2. Productie en inzet van groene grondstoffen voor groene materialen en chemicaliën en besparing van fossiele brandstoffen;
  3. Besparing van fossiele brandstoffen en versterking concurrentiepositie door lagere energiekosten bedrijven.
 • Het ontwikkelen van een focusgebied elektrisch rijden, gericht op niche markten zoals zero-emissie openbaar vervoer, stadsdistributie en afvalinzameling, met 3.000 laadpunten en 1.500 elektrische voertuigen. Tot en met 2014 worden in Noord-Brabant minimaal drie ‘slimme’ wijken gerealiseerd waarin slimme netten en slimme mobiliteit worden gecombineerd.

Downloads