Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is het realiseren van een vergassingsinstallatie die met een hoog energetisch rendement een brandbaar gas uit riet produceert dat door de bioWKK in groene warmte en elektriciteit wordt omgezet. De tuinder zet de vergasser-WKK neer en zorgt voor de juiste leveranciers en vergunning. De beoogde vergasser-WKK-installatie maakt de verduurzaming van de energievoorziening, reductie van emissies en een nieuwe economische pijler voor rietlandbeheer mogelijk. Op dit moment is er onduidelijkheid in de wet- en regelgeving over het gebruik van riet en de tuinder moet zich erg inspannen om een vergunning te kunnen krijgen. De Rijksoverheid kan hierin een bijdrage leveren door de status van riet en ander maaisel uit natuurgebieden te verhelderen, zodat duidelijk wordt of deze producten te benutten zijn voor WKK.

Beoogde resultaten

Met de toepassing van de biomassa vergasser-WKK wordt per jaar een fossiele-energiebesparing gerealiseerd van 640.000 m3 aardgas en 4.100.000 kWh elektriciteit, inclusief elektriciteit voor 1.000 gezinnen. Dit komt overeen met een CO2-reductie van 3.460 ton per jaar. Dit is nog exclusief de CO2-reductie van de ‘rieteigenaren’, doordat zij het riet niet meer hoeven af te fakkelen of te composteren. De biomassa van de riet-eigenaren kent op dit moment nog geen grootschalige duurzame toepassing en kent, buiten dakriet, slechts in enkele gevallen een positieve marktwaarde. Voor vele riet-eigenaren is het zelfs een grote kostenpost. Grootschalige duurzame toepassing van het riet zorgt voor vraag en geeft een positieve marktwaarde. Het riet verandert dan van een kostenpost in mogelijke baten. Andere Europese landen en de rest van de wereld benutten de biomassavergassing en WKK-technologie op grote schaal. In Nederland is deze veelbelovende technologie nog niet toegepast. Als naast riet ook maaisel gebruikt kan worden voor duurzame energieproductie, heeft dit een enorme marktpotentie, zowel aan de aanbod- als vraagkant. Riet en maaisel zijn er in Nederland in overvloed, veel meer dan houtachtige biomassa. Daarnaast speelt mee dat riet in potentie goedkoper is dan hout wanneer dit op industriële schaal geoogst en vermarkt kan worden. De rentabiliteit van veel houtketels staat namelijk op dit moment onder druk, doordat de houtprijs de afgelopen 2 jaar met 50% is gestegen. Riet en ander laagwaardig maaisel (uit natuurgebied) zou dan ook een mooi alternatief zijn voor hout.

Downloads