Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Weidevarkens

Samenvatting Green Deal 214

Varkens die niet op stal staan, maar dag en nacht vrij rondscharrelen in bos of weide. Dat is de kern van natuurinclusieve varkenshouderij. Hieronder wordt verstaan dat de varkens op een zo natuurlijk mogelijke manier buiten kunnen rondlopen en daar worden ingezet voor het beheer van gronden van diverse terreineigenaren, zoals natuur- en landschapsbeheerders, boeren en landgoedeigenaren. Dit bedrijfsvoeringsmodel moet resulteren in een meerwaarde voor het beheer van natuur en agrarische gronden, voor de varkens, voor de varkenshouder, de leefomgeving en de consument. Het vlees van deze weidevarkens wordt onderscheidend in de markt gezet.

Met deze Green Deal willen partijen onderzoeken of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is. Daartoe werken de betrokken partijen samen. Een aandachtspunt is het veterinaire risico, omdat het buiten houden van dieren meer risico op introductie en verspreiding van dierziekten kan opleveren. Bij een positieve uitkomst van de verkenning zullen de betrokken partijen zich inzetten om natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland daadwerkelijk te realiseren.

Beoogde resultaten

Partijen willen: - verkennen of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is: onderzoeken of dit bedrijfsmodel rendabel en opschaalbaar is.

Downloads