Betonakkoord: forse CO2-reductie en 100% hergebruik beton in 2030

Brug bij Zaltbommel, resultaat van het Betonakkoord
Nieuws |

Het Betonakkoord kan definitief van start. De EU en de lidstaten tekenden geen bezwaren aan tegen de afspraken om de betonketen te verduurzamen. Manfred Beckman Lapré, senior adviseur bij Rijkswaterstaat: “De uitdaging voor 2019 is om de doelstellingen van het Betonakkoord concreet handen en voeten te geven. Met elkaar werken we activiteiten uit om de doelstellingen voor 2030 te realiseren.”

In 2016 werd de Green Deal Verduurzaming Betonketen afgerond. Het resultaat van deze deal is een breed gedragen en onafhankelijke definitie van duurzaam beton. Het Betonakkoord gaat hierop verder en koppelt concrete doelstellingen aan deze definitie.

Koploper in Nederland

“Het Betonakkoord richt zich op verlaging van de milieudruk van beton”, aldus Beckman Lapré. “Dat willen we doen door de concurrentiekracht te verbeteren, de werkgelegenheid te laten groeien en de export te vergroten. Daarbij blijven de kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton voorop staan.” Het initiatief voor het Betonakkoord komt van de gehele betonketen. “Dit is uniek, de sector is hiermee koploper in Nederland.”

CO2-reductie en hoogwaardig hergebruik

Het Betonakkoord bevat concrete afspraken. Beckman Lapré: “Zoals de doelstelling van 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. En daar bovenop de intentie om 49% reductie in de gehele keten te behalen. Een ander doel is dat we in 2030 100% van het vrijkomende beton willen hergebruiken. En dat er bij de winning van zand, grind en kalksteen een netto positieve waarde overblijft van het natuurlijke kapitaal.”

Anders nadenken

Ook zijn er afspraken gemaakt voor de thema’s circulaire economie, innovatie en onderwijs. Zo doet de overheid in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven onderzoek naar alternatieve klinker- en cementsoorten. Volgens Rijkswaterstaat-collega Valerie Diemel “stimuleert het Betonakkoord om met elkaar op een andere manier na te denken. Zo kunnen we nieuwe circulaire technieken en innovaties ontwikkelen. En daardoor zal op termijn ook de CO2-uitstoot dalen.”

Gezamenlijke weg vinden

“We zitten midden in de opstartfase”, zegt Beckman Lapré. “Er is een stuurgroep opgericht met Jacqueline Cramer aan het hoofd, en een voortgangscommissie.” De afspraken uit het Betonakkoord zijn geclusterd tot 7 thema’s. Elk thema heeft zijn eigen regisseur. De regisseurs geven met uitvoeringsteams invulling aan de gemaakte afspraken in het Betonakkoord. Er zijn nu ongeveer 100 vertegenwoordigers uit de sector bij de uitvoering betrokken: deskundigen uit de publieke sector, brancheorganisaties en het bedrijfsleven die “in kind (kosteloos)” meewerken aan het behalen van de doelstellingen van het Betonakkoord.

Speerpunten Betonakkoord

De verschillende uitvoeringsteams zijn aan de slag. Momenteel ligt de nadruk op kennismaken met elkaar, eenduidig communiceren en elkaars cultuur leren begrijpen. Ook er is website gemaakt: www.betonakkoord.nl. In februari wordt de kernboodschap van het Betonakkoord vastgesteld.
Een speerpunt voor 2019 is het opstellen en uitvoeren van een monitoring. Dit om te meten wat het milieueffect is van de gezamenlijke inspanning. Op de Betondag in november 2019 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Deelnemers Betonakkoord

Aan het Betonakkoord nemen diverse partijen uit de betonsector deel, zoals: aannemingsbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, betonleveranciers, bindmiddelleveranciers en (private en publieke) opdrachtgevers. Ook verschillende brancheorganisaties zijn bij hierbij betrokken. De brancheorganisaties zijn de supporters van het Betonakkoord. Zij beschikken over een schat aan kennis, ervaring en ambitie.

Meer weten?