Betonketen zet concrete stappen

Nieuws |

De keten verduurzamen. Met die intentie ondertekende de betonketen in 2011 een Green Deal. Het bleek een opmaat naar meer. Naarmate de tijd vorderde, sloten steeds meer partijen zich aan, raakten directies betrokken en werd de lat al maar hoger gelegd. En op de einddatum van de Green Deal was duidelijk dat de keten nog steeds ambitieus was en de afspraken wilde concretiseren. Op 10 juli kregen die doelstellingen gestalte. In aanwezigheid van Staatssecretaris Van Veldhoven werd het Beton Akkoord ondertekend.

Wij spraken met Stefan van Uffelen die namens MVO Nederland bij het hele traject betrokken was. “De uitgangspunten van Green Deal Duurzame Betonketen zijn in grote lijnen hetzelfde als het Beton Akkoord maar nu zijn opdrachtgevers en bouwbedrijven actief betrokken.”

Verder zijn de beslissers van de betrokken organisaties in de keten actief betrokken door een viertal CEO-ontbijten te organiseren. “De ambitie was en is om de betonketen circulair te maken. Maar waar de Green Deal nog vrijblijvend was, daar zijn nu door partijen concrete afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld om als sector in 2030 dertig procent CO2 (t.o.v. 1990) te besparen. Dat is geen stip aan de horizon, maar een concreet doel, waarbij we elkaar scherp houden. Regelmatig wordt de voortgang besproken en volgend jaar moet er al vijf procent CO2 bespaard zijn.”

Politiek

Honderden organisaties ondertekenen het Beton Akkoord. Dat alleen geeft al aan dat er veel animo is. Toch was de weg om tot een akkoord te komen niet zonder obstakels. “We wilden vorig jaar al tekenen,” zegt Van Uffelen, “maar er kwam een nieuw kabinet en vier ministers moesten opnieuw naar de afspraken kijken. Simultaan daaraan werden er links gelegd met andere afspraken én op de sectortafel gebouwde omgeving is het akkoord integraal besproken. Het voordeel daarvan is dat er nu een akkoord ligt dat breed gedragen wordt, maar het vergde wel extra tijd.”

Groen beton

En nu is het aan de hele betonketen om de afspraken te concretiseren. “We verwachten dat de vraag naar ‘groen beton’ zal groeien, mede omdat grote bouwbedrijven, de overheid, ontwikkelaars en grote opdrachtgevers zich committeren aan het akkoord.” Punt van aandacht is de CO2-reductie zoals deze is opgenomen in het regeerakkoord. Hierin staat dat er 49% bespaard moet worden.

“We proberen aan die doelstelling te voldoen, maar dat is technisch nog niet haalbaar. Innovatie, onderzoek en opschaling vergen grote investeringen van iedereen in de keten, inclusief de overheid. Het betonakkoord is echter wel een eerste concrete opmaat richting het klimaatakkoord. Door het bevorderen van innovaties en 100% hoogwaardig hergebruik van het vrijkomende beton zijn we ervan overtuigd dat we grote stappen kunnen zetten.”