Eerste congres over onderwijs natuurinclusieve landbouw een feit

Natuurinclusieve landbouw
Nieuws |

Studenten over de hele breedte van het ‘groene onderwijs’ een bredere blik op natuurinclusieve landbouw geven door kennis te vergaren en te delen, door als onderwijsinstellingen samen te werken, het bedrijfsleven beter te betrekken en breder onderzoek te doen. Dat is de eerste grote opgave voor de partners van de in januari begonnen Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs.

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk gesloten zijn, om de natuur rijker te maken en de biodiversiteit groter. Daarbij is een grote rol weggelegd voor natuurinclusieve landbouw. Die richt zich op een ecologisch en economisch duurzame voedselproductie, door natuur en landschap zo weinig mogelijk te belasten en biodiversiteit te versterken. Het groene onderwijs moet er mede voor gaan zorgen dat natuurinclusieve landbouw sneller gemeengoed wordt.

Begrip ‘natuurinclusief’ nog niet voor iedereen duidelijk

Dat is geen eenvoudige opgave, zegt Rosemarie Slobbe van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, dat de Green Deal coördineert. ‘’We hebben na de start van de deal een actieve werkgroep opgericht met mensen uit alle deelnemende gelederen. Die heeft een inventarisatie gemaakt van wat er bij alle partijen speelt. Het is namelijk belangrijk en écht nodig om te weten wat iedereen al doet en wil gaan doen. Vooral in het mbo is dat niet eenvoudig, omdat het vaak om grote, getrapte instellingen gaat.’’

Lastig is dat de Green Deal geen potje geld heeft voor het optuigen van een heel programma, zegt Slobbe: ‘’We haken daarom aan bij andere projecten waarvoor wél financiering is, zoals het EU-programma Greener Future for Young Farmers. Dit is een gezamenlijk project van Vogelbescherming Nederland, Kenniscentrum Natuur en leefomgeving en Hogeschool van Hall Larenstein.

Vanuit dit project hebben we een enquête over de bekendheid van natuurinclusieve landbouw naar de onderwijsinstellingen gestuurd. En er werd gevraagd naar wat instellingen denken nodig te hebben voor hun taak.
Slobbe: ‘’Daar zijn 125 reacties op gekomen, en dat beschouwen we als erg veel. Uit de antwoorden blijkt dat het begrip ‘natuurinclusief’ niet voor iedereen heel duidelijk is, en dat het verwarrend werkt dat ook over kringlooplandbouw wordt gesproken, terwijl dat niet per definitie hetzelfde is.’’

Samen met dit initiatief, de werkgroep Green Deal en het Louis Bolk Instituut is het het tweedaagse congres Natuurinclusieve landbouw op 27 en 28 november tot stand gekomen. Zo kunnen we onderzoekers, lectoren en docenten op dit gebied bij elkaar laten komen, zoals afgesproken in de deal, en kunnen we een begin maken met kennisdeling en het ontwikkelen van lesmaterialen.’’

U kunt zich nu inschrijven voor het congres.