Hoe gaat het met… Green Deal Visserij voor een Schone Zee

02 Visserij voor Schone Zee
Nieuws |

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee loopt nu 3 jaar. Doel is de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt, te verminderen. Afgelopen jaar is de integrale afvalinzameling verder op poten gezet. Voor het afval dat als bijvangst wordt gevangen, loopt sinds 2002 het project Fishing for Litter. In 2017 is tot eind september 211 ton afval opgehaald.

“Om te zorgen voor een schonere zee, willen we vissers ertoe bewegen hun afval zoveel mogelijk gescheiden op te slaan en af te geven in de Nederlandse havens”, vertelt Mike Mannaart, projectsecretaris van deze Green Deal en secretaris van KIMO Nederland en België. KIMO is de vereniging van kustgemeenten in Nederland en België. Deze is onderdeel van KIMO International dat 70 kustgemeenten uit diverse landen in Noordwest-Europa vertegenwoordigt.

Bekender worden

De eerste belangrijke stap bij gescheiden afvalinzameling is vergroting van de bewustwording en het creëren van draagvlak, zo meent Mannaart. “We hebben met veel partijen om de tafel gezeten, zoals United Fish Auctions, verschillende visveilingen in Nederland, visserijorganisaties Visned en Delta Zuid-West.” Verder zijn er presentaties gegeven tijdens nationale en internationale bijeenkomsten van onder meer de Europese Commissie, OSPAR en de Environment Asia Conferentie in Bangkok. “Willen we een gedragsverandering teweegbrengen, dan moeten onze doelstellingen zichtbaarder en bekender worden bij het grote publiek.”

Goede afspraken maken

Een van de sleutelwoorden is samenwerking. “We willen Fishing for Litter-afval apart inzamelen”, stelt Mannaart. “Om hier een integrale procedure voor op poten te zetten, moeten we goede afspraken maken. Hiervoor hebben de betrokken partners afgelopen jaar de visserijhavens persoonlijk bezocht.” In de afvalscheiding worden drie afvalstromen onderscheiden: huishoudelijk afval, afval uit de bedrijfsvoering en vistuig en afval dat als bijvangst wordt gevangen. “Deze laatste stroom pakken we aan in het zelfstandige project Fishing for Litter, dat aan de Green Deal is gekoppeld.”

Fishing for Litter

“Het Fishing for Litter-programma houdt in dat vissers vrijwillig afval uit zee halen en aanleveren voor zo duurzaam mogelijke verwerking”, licht Jan Joris Midavaine, projectleider Fishing for Litter en Green Deal Schone Stranden, toe. “Het was een goed jaar voor het project. In de 12 deelnemende havens werd tot eind september 2017 in totaal 211 ton afval opgehaald door de 81 deelnemende vissersschepen. De Fishing for Litter-vloot is inmiddels gegroeid tot maar liefst 91 schepen. Er is ruimschoots aandacht voor het project, zelfs tot het hoogste politieke niveau. In november hebben we het jaarverslag overhandigd aan Carola Schouten, minister van LNV. En er is over gesproken om Fishing for Litter Europees breed in de havenrichtlijnen op te nemen.”

Afstemming tussen vele initiatieven

“Mijn rol is vooral om partnerbijeenkomsten te organiseren, partijen bij elkaar te brengen en afstemming te faciliteren tussen alle lopende projecten”, vervolgt Midavaine. “Er zijn namelijk veel initiatieven die stranden schoonmaken en opruimacties organiseren. Die probeer ik te stroomlijnen en afspraken te maken over wie wat doet. Denk aan de Boskalis Beach Cleanup Tour, MyBeach, de Waste Shark die plastic ‘eet’, de Bubble Barrier die een barrière vormt voor plastic maar vissen en schepen ongehinderd laat passeren en VisPluisVrij dat alternatieven voor vispluis onderzoekt.” Natuurlijk is voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt het meest effectief. “Samen met het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zetten we in op preventie, maar daarvoor moet nog behoorlijk wat water naar de zee stromen.”

Meer informatie