Scheepvaart en overheden werken samen aan schone binnenvaart en zeevaart

'
Nieuws |

Op 11 juni 2019 sloot Minister Cora van Nieuwenhuizen met diverse partijen een Green Deal om de scheepvaart te verduurzamen. De deal bevat veel acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

Onder meer de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen doen mee.

Duurzaamheidslabel en subsidie schone motoren

Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden. En het label gebruiken voor de financiering voor hun schip.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt € 15 miljoen beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

De partijen maakten ook afspraken voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen vaart maken voor de komst van emissieloze schepen. De sector spant zich ook in voor de komst van een schip met zero emissie-aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar als launching customer een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit.

Doelstelling vermindering CO2-reductie

De Green Deal bevat ambitieuze doelstellingen voor de zee- en de binnenvaart. Hierbij zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie betrokken. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70% minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50%. 

Energieneutrale scheepvaart

De minister is trots op de Green Deal. Die staat vol concrete acties met ‘namen en rugnummers’. “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”

Het pakket aan maatregelen vraagt zowel om acties van de overheid, de maritieme sector als van andere betrokken partijen zoals de havens en vervoerders. Het gaat om uiteenlopende afspraken voor brandstofbesparing, biobrandstoffen en bijvoorbeeld om systeeminnovaties voor het bundelen van ladingen en kortere wachttijden bij sluizen.

De overheid maakt zich in internationaal verband hard voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart en voor een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart. In overleg met de banken wordt gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet voor elektrisch aangedreven motoren.

Taskforce

Het Rijk en de sector bewaken samen de verdere uitwerking en de voortgang van de afspraken uit de Green Deal. Hiervoor richten ze een taskforce op waarin alle deelnemende partijen worden vertegenwoordigd.

In Drawdown, 100 solutions to reverse global warming’ zijn klimaatoplossingen gerankt op hun impact om wereldwijd CO2 reductie te bereiken. Deze Green deal draagt bij aan de oplossing 'Ships' (verduurzaming van de scheepvaart) die op de 32e plaats staat.

Drawdown

In Drawdown, '100 solutions to reverse global warming’, zijn klimaatoplossingen gerankt op hun impact om wereldwijd CO2 reductie te bereiken. Deze Green deal draagt bij aan de oplossing 'Ships' (verduurzaming van de scheepvaart) die op de 32e plaats staat.

Meer weten?

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens