Warmtealliantie Zuid-Holland onderzoekt mogelijke marktmodellen voor warmtetransportnet

05 GD Marktordening warmtetransportnetten
Nieuws |

Op 23 februari is de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten ondertekend. De deal richt zich op verschillende vraagstukken. Eneco Groep, een van de deelnemers aan de Warmtealliantie Zuid-Holland, zal onder meer onderzoeken welke mogelijke marktmodellen voor warmtetransportnetten in aanmerking komen. Essentieel voor een rendabel businessmodel. “Het idee is om het warmtenet voor meerdere bronnen open te stellen”, zegt Edwin van de Haar, manager mediarelaties & PR bij Eneco Groep. “Daarvoor moet duidelijk zijn wie het net beheert en welke rechten een afnemer heeft. Het Rijk en de provincies hebben nog nadere informatie nodig over hoe ze de decentrale leverantie kunnen vormgeven. Onze inzet binnen de Green Deal is, samen met de andere partijen, te onderzoeken wat het beste marktmodel is voor warmtetransportnetten.”

De Warmterotonde

In de Rotterdamse haven is een grote hoeveelheid restwarmte uit de industrie en uit de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) beschikbaar. Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco zetten deze warmte al deels in. De potentiële capaciteit in de regio is nog veel groter. Dit is de aanleiding voor de ontwikkeling van een grootschalig, regionaal warmtetransportnet: de Warmterotonde. Deze is in handen van de Warmtealliantie Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco. De Warmterotonde kan naar verwachting 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied in het Westland voorzien van duurzame warmte.

Kennisdeling

Deze ontwikkelingen leveren een schat aan informatie op. Deze informatie is waardevol voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat die deelnemen aan de Green Deal Marktordening Warmtetransporten. De leden van de Warmtealliantie hebben afgesproken om de kennis die ze opdoen met hen te delen. Het gaat hier onder meer over marktmodellen en afspraken over wie wat doet.

Integrale visie

Elke partij binnen de Green Deal kijkt vanuit zijn eigen invalshoek naar de case. Zo worden ervaringen en kennis bijeengebracht en kan een integrale visie worden ontwikkeld. Andere vraagstukken waar de Green Deal zich op richt zijn het vaststellen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beheer, bronnen en afnemers. En daarnaast op het bepalen van de toetredingsregels voor bronnen en afnemers. De Green Deal loopt tot het einde van 2018. “Dus voor het einde van het jaar wordt voor deze vraagstukken kennis ontwikkeld”, besluit Van de Haar.