Warmtenet Zuid-Holland open voor alle duurzame aanbieders

Gasunie
Nieuws |

Afnemers van een warmtetransportnet kunnen straks zelf bepalen welke warmte het beste in hun verduurzamingsstrategie past en bij welke bron zij die warmte inkopen. Zo leveren ze een bijdrage aan verduurzaming van de warmtevoorziening. Dat staat in het eindrapport van de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten.

Die werd vorig jaar door de Warmtealliantie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgesloten. Het eindrapport is eind oktober door de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu aangeboden aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK. Centrale vraag van de Green Deal was hoe de marktordening kan bijdragen aan een maatschappelijk, economisch en ecologisch optimaal warmtenet.

Gereguleerd warmtetransportnet

Restwarmte en geothermie kunnen volgens verschillende modellen zeker 20 tot zelfs 50 procent van de (nationale) warmtevraag in de gebouwde omgeving en glastuinbouw gaan invullen. Die warmte moet van de aanbieders wel bij de gebruikers kunnen komen. Dat moet gebeuren met een gereguleerd warmtetransportnet, waarop verschillende aanbieders van warmtebronnen en afnemers van warmte kunnen aansluiten.

Restwarmte uit de haven

In Zuid-Holland is de verwachting dat er ook op de langere termijn voldoende restwarmte vrijkomt in de Rotterdamse haven om te voldoen aan de vraag, zelfs als de productieprocessen in het gebied worden verduurzaamd. Tegelijkertijd zullen er steeds meer lokale duurzame bronnen beschikbaar komen en toegevoegd kunnen worden aan het warmtesysteem. De schaalgrootte moet bijdragen aan de leveringszekerheid en betaalbaarheid van het systeem.

Kennis delen

In de Green Deal werd afgesproken dat de Warmtealliantie (een samenwerking tussen  Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Warmtebedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Eneco) de resultaten van haar analyse van de marktordening openbaar beschikbaar zal stellen. De Green Deal draagt daarmee bij aan een versnelling van de ontwikkeling van warmtetransportnetten in het algemeen, en in Zuid-Holland in het bijzonder.

De Green Deal levert ook zinvolle input voor de Warmtewet 2.0, waarin regulering voor grootschalige regionale warmtetransportnetten wordt opgenomen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat deze wet vanaf 2022 in werking treedt.

Gasunie krijgt nieuwe rol

In Zuid-Holland worden nu de eerste stappen gezet om een warmterotonde aan te leggen. Het beheer van de hoofdtransportleiding, die waarschijnlijk in 2023 de eerste warmte zal leveren, komt in handen van de Gasunie, die in september door EZK is aangewezen als ontwikkelaar van de beoogde transportinfrastructuur. Het Rijk heeft voor de ontwikkeling van het transportnet tot en met 2030 in totaal 90 miljoen euro gereserveerd. Dat geld is vooral bestemd voor kostenposten die voor marktpartijen moeilijk of niet terug te verdienen zijn.

Het eindrapport (pdf) kunt u downloaden.

Lees meer over de green deal Martkordening Warmtetransportnetten