Winst te behalen op aanlevering scheepsafval

HVA Vlothaven Mercurius schepen lossend.

In 2017 moet de helft van de zeevaartschepen plastic afgeven in de Nederlandse havens waar gescheiden inzameling en verwerking mogelijk is. Dat is een van de gestelde doelen in de Green Deal Scheepsafvalketen. “Inderdaad geeft ruim 50% van de zeeschepen die bij ons afmeren haar plastic af”, zegt Tom Vader, beleidsadviseur bij het Havenbedrijf Amsterdam. “Echter, minder dan 5% van het plastic is daadwerkelijk schoon en gescheiden. Daar valt nog winst te behalen.”

“Havenbedrijf Amsterdam geeft aan zeeschepen een financiële prikkel om zoveel mogelijk schoon en gescheiden plastic af te geven”, vertelt Vader. “Als het gescheiden wordt aangeleverd en het daadwerkelijk schoon is, dus niet verontreinigd met bijvoorbeeld olie, chemicaliën of voedselrestanten, dan betaalt het schip hiervoor niets extra.” Dat is al mogelijk sinds 1 januari 2016, zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse haven. Sommige rederijen, onder meer Maersk, zijn al heel ver met het scheiden van afval aan boord. “Daarnaast stellen we kwaliteitseisen aan de organisaties in de haven die het afval inzamelen. Het afval dat zij gescheiden ontvangen, moeten zij ook gescheiden houden én zoveel mogelijk recyclen.”

Acties evalueren

Ook zet Havenbedrijf Amsterdam in op preventie. Met de Koperen Ploeg, een van de scheepsbevoorraders in de havens van het Noordzeekanaalgebied, is overeengekomen dat zij het plastic verpakkingsmateriaal na de bevoorrading weer mee terug nemen, zodat de schepen niet met het plastic aan boord blijven zitten. “Nu zijn we halverwege de Green Deal dus het is een goed moment om de acties die zijn ondernomen te evalueren en te kijken welke acties effectief zijn”, meent Vader. Eén van de grootste uitdagingen ligt op het vlak van bewustwording. Daar werken we samen met onze ketenpartners, inspecteurs en communicatie aan en dit vereist een continue inspanning van alle betrokkenen.”

Cursus Marine Environmental Awareness

Ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stimuleert bewustwording onder haar leden. De redersvereniging trekt hierin samen op met de stichting ProSea die cursussen aanbiedt over het mariene milieu en het lozen van afval. De inhoud van de tweedaagse cursus Marine Environmental Awareness is gebaseerd op het People-Planet-Profit-principe. Aan bod komen onder meer wat duurzame zeevaart is, de werking van de mariene ecologie, de impact van vervuiling op het mariene ecosysteem en welke oplossingen de deelnemers zien en wat zij zelf kunnen doen om vervuiling tegen te gaan. “Wij dringen er bij onze leden op aan om alle zeevarenden naar die training te sturen”, aldus Martin Dorsman, die tot eind oktober 2017 als directeur werkzaam was bij de KVNR.

Verminderen verpakkingsmateriaal

“Verder werken wij met de International Chamber of Shipping, de internationale koepel van redersverenigingen, aan een handleiding om het afvalmanagement aan boord mondiaal aan te pakken”, vervolgt Dorsman. “Hierbij houden we rekening met ISO-norm 21070 die onlangs is gepubliceerd over hoe te handelen met afval aan boord.” Een mondiale aanpak is volgens Dorsman cruciaal. “Scheepsafval beperkt zich niet tot onze nationale grenzen. Overigens is aanpak van zwerfafval op land ook van belang, want 80% van het zwerfvuil is afkomstig van het land en 20% van de scheepvaart.” Ook is de KVNR in overleg met de Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS) over het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. “Behalve minder verpakkingen willen we er ook naartoe dat steeds meer verpakkingen worden gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Die taak is weggelegd voor de NVVS. Zo vliegen we het probleem van verschillende kanten aan.”

Lees meer over de cursus Marine Environmental Awareness van ProSea.