Afval wordt grondstof

Sinds de 20e eeuw verbruiken we wereldwijd steeds meer natuurlijke hulpbronnen. Een kijkje in recente cijfers van de Verenigde Naties: 34 maal meer materialen, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 maal meer biomassa. Deze toegenomen consumptie komt door een groeiende wereldbevolking en een stijgende welvaart. De verwachting is dat het materiaalgebruik in 2050 is verdrievoudigd is. Door de vraag naar andere voeding en meer luxeartikelen zetten we ook steeds meer natuurlijke hulpbronnen in. Inmiddels is schaarste ontstaan voor niet hernieuwbare materialen als metalen, mineralen of fossiele grondstoffen.

Dit gebeurt terwijl iedereen welvarend en gezond wil (blijven) leven. Bedrijven, burgers en overheden zullen dus op een andere, verantwoorde manier moeten omgaan met deze aarde-rijkdommen. Daarom wil de Rijksoverheid in Nederland een circulaire (duurzame) economie realiseren waarin grondstoffen optimaal worden gebruikt en er uiteindelijk geen sprake meer is van afval en uitstoot. Om dit duurzame (her)gebruik te stimuleren, werkt het Rijk met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG). Gezamenlijk doel is meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren en meer en beter te recyclen.

Het programma VANG kent acht doelen, zoals het bestaande afvalbeleid richten op de circulaire economie en innovatie, specifieke ketens en afvalstromen aanpakken, de afvalscheiding en inzameling verbeteren, consumptiepatronen verduurzamen en kennis en onderwijs verbinden aan de circulaire economie. De komende jaren wordt hieraan gewerkt met vele initiatieven.

In dit licht zijn ook een aantal Green Deals gelanceerd.