Sneller naar duurzame energie

Duurzame energie uit zon, wind en aardwarmte veroorzaakt geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Deze raakt ook nooit op, in tegenstelling tot de energie uit kolen, olie en gas. De verbranding van deze zogenaamde fossiele brandstoffen versterkt het broeikaseffect en draagt bij aan klimaatverandering. Bovendien raken ze op. Daarom stimuleert de Nederlandse overheid energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Het is de bedoeling dat ons land in 2020 zo’n 30 procent minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990, en 14 procent van de energieproductie haalt uit duurzame bronnen als wind, waterkracht, zonne-energie en biomassa. In 2050 wil de overheid een volledig duurzame energievoorziening hebben bereikt.

Niet alleen het Rijk wil dat we meer duurzame energie gaan gebruiken. Steeds meer regionale overheden, bedrijven en particulieren beginnen lokale projecten. Bedoeling daarvan is de economie een extra duwtje te geven, duurzaamheid te bevorderen en kosten te besparen. In 2014 waren er ruim vijfhonderd regionale duurzame initiatieven en dat aantal blijft stijgen. Waar het ene project zich richt op zonnepanelen op woonhuizen, doelt een ander op de inzet van biomassa, het oprichten van een windmolenpark of het benutten van restwarmte. Sommige plannen zijn onderdeel van een bredere aanpak en richten zich ook op energiebesparing, andere gaan alleen over het opwekken van duurzame energie.

Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, wil het Rijk hiertoe haar inzet intensiveren. Er komt meer geld voor subsidies beschikbaar en bijvoorbeeld de regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt verruimd, waardoor burgers met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) faciliteert in opdracht van het Rijk lokale, duurzame initiatieven en werkt hierin samen met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Ook via Green Deals probeert de overheid nieuwe duurzame technieken in de energiesector te bevorderen.