Er zijn grote biomassastromen nodig om de fossiele grondstoffen te vervangen. Technisch zijn de mogelijkheden er, maar projecten komen vaak moeilijk van de grond omdat het nog ontbreekt aan regie in de ketens, er nog geen raamwerk is voor meervoudige verwaarding of de doorstroom wordt belemmerd. Partijen die in april de Green Deal Business met biomassa en biobased gas ondertekenden, willen deze impasse doorbreken.

Afgelopen jaren hebben bedrijven tal van initiatieven ontplooid. Bijvoorbeeld om gas te vergroenen, meer vezels te halen uit landbouwproducten of door alternatieven te zoeken voor hun grondstoffen. “Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied echter nog moeilijk van de grond. In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten, én de overheid samenwerken aan de ontwikkeling van een biobased economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix”, legt Cor Leguijt van CE Delft uit. CE Delft levert de voorzitter en secretaris van het overleg van de Green Deal partijen.

Effectieve keten

Om effectief te zijn, is het van belang dat bedrijven een keten vormen waarbij reststromen van de één als grondstoffen dienen voor een ander bedrijf, weet Leguijt. “Gezamenlijk streven zij naar biomassaketens die optimaal zijn ingericht. Door ‘meervoudige verwaarding’ is dat mogelijk; door met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren.” Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruikgemaakt van cascadering. Dit houdt in dat hoogwaardige grondstoffen – zoals mineralen, eiwitten en vezels – eerst aan de biomassa worden onttrokken. “En uit het restproduct wordt via raffinage, vergisting en vergassing duurzame energie gewonnen.”

Projecten

“Projecten die partijen hebben gerealiseerd of proberen te realiseren worden tegen het licht gehouden en dienen als concrete voorbeelden om van elkaar te leren, kennis te delen en om tot oplossingen te komen”, aldus Leguijt. Daarnaast willen de Green Dealers kennisoverdracht en synergie tussen de verschillende ketens realiseren, hun beleid en duurzaamheidsdoelstellingen beter afstemmen en de toepassing van biomassa als groene grondstof bevorderen. De kennis die wordt opgedaan door AkzoNobel, Cosun, DSM, Energy Academy Europe, ECN, FrieslandCampina, Gasunie, Groen Gas Nederland en Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van meervoudige verwaarding van biomassaketens en ketenregie zullen zij breed delen en verspreiden.