Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Aardgasvrije wijken

Samenvatting Green Deal 212

De omslag van aardgas naar CO2-arme alternatieven voor warmte vergt een forse inspanning van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze energietransitie vergt flinke investeringen voor de vervanging van (aardgasgestookte) installaties, in de infrastructuur en in productie van duurzame energie. Omdat ruim 7 miljoen huishoudens hiermee te maken krijgen is het ook een grote maatschappelijke opgave.

De Green Deal wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen. Samen met de 31 gemeenten en 5 netbeheerders wordt in geselecteerde wijken het proces naar aardgasvrij in gang gezet, en wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor versnelling en oplossingen voor eventuele barrières. Op basis van hun ervaringen in de praktijk willen de dealpartijen bijdragen aan de aanpassing van de condities voor de warmtetransitie. Het gaat daarbij om drie aspecten: de wetgeving, financieringsconstructies en het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De overgang van aardgas naar duurzame warmteopties vergt van alle betrokkenen ook nieuwe competenties. Door kennis te ontsluiten en ervaringen te delen willen partijen de transitie bespoedigen. Gestreefd wordt om onder de vlag van deze Green Deal deze kennisdeling te bevorderen, en uiteindelijk over te laten gaan in het nog op te richten Expertcentrum Warmtetransitie.

Resultaten

De Green Deal heeft een effectieve bijdrage geleverd aan het creëren van bewustzijn, urgentie en inzicht bij gemeenten en lokale stakeholders in de uitdagingen van een complex en lange termijn transitieproces.
Het kan ook worden beschouwd als een bewustwordingsprogramma met als doel om een transitie in het denken over aardgasvrij te realiseren. Voor 2017 was de vraag of we van het aardgas af gaan, nu is alleen nog de vraag hoe we van het aardgas af gaan. De Green Deal heeft een bijdrage geleverd aan deze transitie.

De Green Deal Aardgasvrije Wijken is eind 2018 afgerond met eindbijeenkomst en geëvalueerd door KWINK Groep (zie bij Downloads). De doelen en het netwerk zijn verder voortgezet in het Programma Aardgasvrije Wijken.

Meer weten?

Downloads