Aardgasvrije wijken

Samenvatting Green Deal 212

De omslag van aardgas naar CO2-arme alternatieven voor warmte vergt een forse inspanning van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze energietransitie vergt flinke investeringen voor de vervanging van (aardgasgestookte) installaties, in de infrastructuur en in productie van duurzame energie. Omdat ruim 7 miljoen huishoudens hiermee te maken krijgen is het ook een grote maatschappelijke opgave.

De Green Deal wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen. Samen met de 31 gemeenten en 5 netbeheerders wordt in geselecteerde wijken het proces naar aardgasvrij in gang gezet, en wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor versnelling en oplossingen voor eventuele barrières. Op basis van hun ervaringen in de praktijk willen de dealpartijen bijdragen aan de aanpassing van de condities voor de warmtetransitie. Het gaat daarbij om drie aspecten: de wetgeving, financieringsconstructies en het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De overgang van aardgas naar duurzame warmteopties vergt van alle betrokkenen ook nieuwe competenties. Door kennis te ontsluiten en ervaringen te delen willen partijen de transitie bespoedigen. Gestreefd wordt om onder de vlag van deze Green Deal deze kennisdeling te bevorderen, en uiteindelijk over te laten gaan in het nog op te richten Expertcentrum Warmtetransitie.

Beoogde resultaten

Partijen gaan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen en leveren input voor het aanpassen van de condities ten aanzien van:

  • wetgeving
  • financieringsconstructies
  • verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • planning en richting van de aanpassingen
  • draagvlak en eigenaarschap bij burgers voor de beoogde veranderingen.

Meer weten?

Downloads