Cirkelstad

Samenvatting Green Deal 168

Rotterdam Cirkelstad deed afgelopen jaren veel ervaring op met hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwafval. Het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort daar ook bij: een dubbeldoelstelling, dus. Een project dat navolging verdient. Daarom werd een Green Deal afgesloten.

Binnen twee jaar willen de partijen in Nederland vijf nieuwe Cirkelsteden ontwikkelen. Steden die slim omgaan met grondstoffen, energie én werkgelegenheid. Bijna 95 % van het bouwafval in Nederland wordt gerecycled. Waarin Cirkelstad zich onderscheidt is dat partijen willen dat afval zijn waarde blijft houden.

Afgeschreven bouwmaterialen hergebruiken onder een wegdek is downcycling. Dat is niet alleen een gemiste kans, zo ontstaan ook markttechnische vragen omdat er in dat segment verdringing ontstaat met andere materiaalstromen. Partijen beogen daarom dat materialen minimaal op hetzelfde niveau een nieuw leven krijgen.

Het Rotterdamse initiatief brengt materialen die bij de sloop van gebouwen vrij komen terug in de kringloop. Sloopafval op waarde schatten blijkt echter niet eenvoudig. Op de bouwplaats moet je materialen scheiden en medewerkers moeten weten welke materialen nog bruikbaar zijn.

Cirkelstad is een totaalconcept. De partners staan garant voor het sluiten van de materialenkringloop, maar zij leiden ook mensen op en creëren werkgelegenheid. De belangstelling voor deelname aan de Green Deal is al bij aanvang groot. Gemeenten als Amersfoort, Utrecht en Heerenveen hebben aangegeven dat ze zich graag aansluiten en Amsterdam heeft een intentieverklaring ondertekend. Voorwaarde om mee te doen is dat er een concreet project in beeld is. Bijvoorbeeld in Amersfoort, waar de gemeente twee ziekenhuizen wil slopen.

Beoogd resultaat

De Green Deal Cirkelstad sluit aan bij de ambities van de rijksoverheid: de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector ondersteunen. Partijen willen in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak ten aanzien van bouwafval realiseren. Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van projecten (nieuwbouw, verbouw, renovatie) en het borgen van praktijkervaringen waarbij Partijen samenwerken.

Reden van verlenging

Verlenging is van belang om het gedachtegoed te verankeren en om lopende initiatieven nog met dezelfde afspraken te ondersteunen.

Website

Cirkelstad

Downloads