Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzame Logistiek in de Bouw

De bouw- en de transportsector kunnen besparen op grondstoffen, materialen en energie door hun logistieke processen te verduurzamen en efficiënter te maken. Onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw wees uit dat de sector de emissies van CO2, NOx en fijnstof kan beperken én de leefbaarheid kan bevorderen als er concrete stappen gezet worden.

Dat zal een flinke impact hebben, want het platform becijferde dat bouwgoederen ongeveer 25% van het binnenlands vervoerd gewicht en ongeveer 30% van het goederenverkeer op de weg innemen. Terwijl de gemiddelde beladingsgraad van vrachtwagens ongeveer 30% bedraagt. Door de bouwlogistiek efficiënter te maken willen de Green Deal partijen een aantal nationale beleidsdoelen ondersteunen. Denk aan: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), Circulaire Economie, Klimaat en Energie en Luchtkwaliteit.

De Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw (DLB) richt zich vooral op het vergroten van de bewustwording in de keten en het optimaliseren van bouwlogistieke processen, met name het transport. Daartoe zullen een aantal concrete projecten worden gestart waarbij het benodigd materieel en materiaal zo efficiënt mogelijk wordt vervoerd van en naar de bouwplaats en wordt geleerd van al uitgevoerde projecten. Daarnaast wil de sector onderzoeken of in de ontwerp- en uitvraagfase rekening gehouden kan worden met efficiënte en duurzame bouwlogistiek.

Resultaten

De Green Deal heeft de bouwwereld bewuster gemaakt van het belang van duurzame logistiek. De deelnemende partijen hebben de volgende acties uitgevoerd:

 • Er is een document Slimme en duurzame bouwlogistiek opgeleverd dat de overheidsinterventies om bouwlogistiek te beïnvloeden beschrijft.
 • Er is een aantal best practices uitgewisseld tussen aanbestedende overheden.
 • Het Dinalog project ‘4C control tower toepassingen in bouwlogistiek’ is afgerond (samenwerking TNO, TU Delft, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam) in 2019 met een congres bouwlogistiek en een rapportage ‘Duurzame bouwlogistiek voor binnenstedelijke Woning- en utiliteitsbouw: ervaringen en aanbevelingen’.
 • Er zijn brainstorms geweest over gebiedsgerichte aanpak van bouwlogistiek.
 • Opleiding ‘Bouwlogistiek in een dag’ is ontwikkeld met Bouwend Nederland en in 2019 twee keer gegeven.
 • Er zijn in afstudeer atelier Hogeschool van Amsterdam meer dan 100 afstudeerders geweest.
 • Ontwikkeling leidraad aanbesteding GWW Gemeente Amsterdam in 2019.
 • Het Europese JPI project CIVIC naar ‘Governance of construction logistics’ is afgerond (Hogeschool van Amsterdam was penvoerder).
 • Project ‘Gas op elektrisch’ gestart (RaakMKB) gericht op elektrificeren van bestelauto’s in bouw- en installatiesector (Hogeschool van Amsterdam met Hogeschool van Arnhem).
 • Connekt studie naar laadinfra voor zero emissie stadslogistiek (Hogeschool van Amsterdam, TNO, CE Delft, Districon, Buck).
 • In september 2020 start de minor bouwlogistiek van de Hogescholen Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.
 • Ontwikkeling Bouwhub Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam met partners).
 • Betrokkenheid Hogeschool van Amsterdam bij vaarbeleid gemeente Amsterdam en uitvoeringsagenda zero emissie zones.
 • Er is een samenwerkingsproject ‘Amsterdam Vaart’ tussen gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en TNO waarin een verschuiving van bouwverkeer van weg naar water wordt nagestreefd. Daarin zijn in meerdere praktijkpilots positieve resultaten behaald.
 • Er is een subsidieregeling gestart door gemeente Rotterdam ter bevordering van het toepassen van duurzame bouwlogistieke maatregelen door aannemers.
 • Er wordt een serious game bouwlogistiek ontwikkeld door TNO in samenwerking met Bouwend Nederland, TLN en HIBIN met als doel een breder begrip en besef voor de mogelijkheden en impact van slimme bouwlogistieke maatregelen en de samenwerking in de bouwlogistieke keten.
 • Rijkswaterstaat besteedt in de aanbesteding veel en steeds meer aandacht aan het beperken van de omgevingshinder en de uitstoot van CO2 door uitvoerende aannemers. Zo wordt met de inzet van rekentool DuboCalc de aannemer financieel geprikkeld om de transportafstanden te minimaliseren.

Gemeente Rotterdam:

 • Aanbestedingsprotocol bouwlogistiek; inclusief EMVI.
 • Diverse pr-materiaal, waaronder artikelen.
 • Community of Practice bouwlogistiek Rotterdam i.s.m. Hogeschool Rotterdam.
 • Subsidieregeling bouwlogistiek in Rotterdam en haar regio.
 • Samenwerking met de verkeersonderneming Rotterdam.
 • Regiocursussen bouwlogistiek i.s.m. verkeersonderneming.

In Amsterdam Zuidoost:

 • Ontwikkelt Hogeschool van Amsterdam proeftuin voor zero emissie bouwlogistiek.
 • Masterclass bouwlogistiek in samenwerking met Cobouw (start 2020).

Website

Logistiek in de bouw

Lees in het nieuwsbericht 'Green Deal biedt handvatten voor duurzame en efficiënte bouwlogistiek' meer over de afronding.

Downloads