Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio

Samenvatting Green Deal 122

In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wil de stichting BlauwZaam het draagvlak voor een duurzame energiehuishouding vergroten door het afsluiten van drie regionale energieconvenanten. De deelnemende organisaties zijn groot, middelgroot en klein en vormen samen met de decentrale overheid en onderwijs een doorsnede van de Nederlandse economie. Ze komen allen uit dezelfde regio en de wil om gezamenlijk resultaten te boeken is hoog. De deelnemende organisaties verschillen sterk in hun professie, zodat ze van elkaar kunnen leren, zowel in de concrete aanpak als in het proces. Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk dat de opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en vragen om energiebesparingsmaatregelen. Het energieconvenant kan daaraan bijdragen. De Rijksoverheid ondersteunt dit regionale initiatief om verduurzaming te versnellen. In de beginfase bestaat behoefte aan kennis over monitoring en energieconvenanten. Vanuit de bestaande programma’s Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen, de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3), de lokale klimaatagenda en klimaatmonitor kan de Rijksoverheid haar expertise op deze terreinen inzetten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van deze Green Deal is om in drie jaar – de looptijd van elk convenant – minimaal 10% energie te besparen ten opzichte van het referentiejaar (2010, 2011 of 2012, afhankelijk van de start van het convenant). Deze besparing heeft betrekking op gebouwen en installaties, maar ook op vervoer en materieel.

Website

Blauwzaam

Downloads