Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren

Samenvatting Green Deal 213

In Nederland bestaat in de voedselproductie een grote afstand tussen boer en consument. Dat staat haaks op de toenemende wens van consumenten om te weten wat ze eten en wat de oorsprong is van hun voedsel. Smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel moet bereikbaar worden voor iedereen. Ook vindt er maatschappelijke discussie plaats over de milieudruk van de landbouw en over dierenwelzijn.

Deze Green Deal richt zich op het creëren van een hernieuwde voedselbeleving gebaseerd op een rendabel businessmodel rond ‘natuurinclusief grondgebruik’. Centraal in dit concept staan de bodem en het daarop voorkomende en te herstellen landschap, dierenwelzijn, diergezondheid, waarborgen en vergroten van de biodiversiteit, educatie en kwaliteit in plaats van kwantiteit. Binnen het concept ‘Herenboeren’ worden teelt- en houderijsystemen ontwikkeld binnen zowel de dierlijke als plantaardige sectoren. Het doel van deze Green Deal is te verkennen hoe voedselproductie op maximaal natuurinclusieve wijze kan worden vormgegeven.

Beoogde resultaten

Partijen willen: - onderzoeken of en hoe natuurinclusieve landbouw op een verantwoorde, financieel houdbare en juridisch geborgde wijze kan worden gerealiseerd; - verkennen welke werkwijze gevolgd moet worden om reële risico’s verantwoord te managen; - de problemen in kaart brengen en oplossingen vinden met behoud van de maximale synergie op het vlak van diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en volksgezondheid; - wetenschappelijk onderbouwde kengetallen verzamelen en uitgangspunten vaststellen om natuurinclusief grondgebruik concreter te kunnen vormgeven; - de bevindingen en kennis ter beschikking stellen aan en verspreiden richting het onderwijs, de sector en andere geïnteresseerden, om op deze wijze het gebruik van natuurinclusieve landbouwmethoden te stimuleren.

In het nieuws

Rotterdammers kunnen een beetje boer worden

Downloads