Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!

Samenvatting

Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen. Het huidige kwaliteitssysteem wordt voor alle partijen in de keten geoptimaliseerd, dus effectiever en efficiënter gemaakt. De initiatiefnemers doorlopen de diverse stappen in de keten, beschrijven en benoemen knelpunten, analyseren ze en dragen oplossingen aan om de knelpunten op te lossen.

Daarnaast kijken ze naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en waar mogelijk te versoepelen, waarbij transparantie van het proces in de keten vooropstaat. Daarnaast zetten de initiatiefnemers, met ondersteuning van een door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gefinancierd project, in op vergroting van de kennis over alle disciplines binnen de gehele keten en de uitwisseling ervan over betrokken actoren. Verder ontwikkelen ze lesmateriaal voor regulier en cursorisch onderwijs en maken ze een start met het aanbieden van cursussen over kwaliteitsaspecten van plantmateriaal. Met de Green Deal wordt een jarenlang, complex probleem waarbij veel actoren betrokken zijn met brede instemming en ambitie resultaatgericht opgepakt. Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken om de problemen anderszins naar tevredenheid in de volle breedte op te lossen.

De resultaten van het aan de Green Deal gekoppelde kennis- en communicatieproject ‘Verbetering kwaliteitsketen groenvoorzieningen’ dat door EZ wordt gefinancierd, is van groot belang voor het slagen van de Green Deal. Voor de samenleving levert deze Green Deal duurzame functievervulling van groenvoorzieningen op, omdat er uiteindelijk bewuster gebruik wordt gemaakt van (specifieke) kwaliteiten en herkomsten van plantmateriaal. Bovendien leidt het project tot kostenbesparing door minder uitval van plantmateriaal en meer houtopbrengsten, dus een rendabeler bosbeheer.

Resultaten

De Green Deal leidde tot concrete aanbevelingen die de kwaliteit en duurzaamheid van beplanting ten goede komt. Partijen hebben na afronding van de Green Deal het proces verder voortgezet. In 2012 startte de Green Deal met een studie over de kennis van de genetische en fysieke kwaliteit van plantsoen-plantmateriaal. De studie toonde aan dat de kennis gebrekkig is. Daarop zijn drie initiatieven ontwikkeld om leveranciers, controleurs en afnemers kennis over te brengen over beplantingen, duurzaamheid en kwaliteit.

De trajecten zijn in 2015 afgerond met de rapportage ‘Leveranciersketen in de Green Deal’ waarin diverse aanbevelingen staan. Daarnaast heeft Stichting N.A.K. een voorstel tot certificering gedaan, welke in 2016 is geïmplementeerd. En de afnemers hebben hun traject afgerond met een praktijkgids en twee voorlichtingsbijeenkomsten. Naast de concrete doelen is er in deze Green Deal meer bereikt. Met name het onderlinge vertrouwen is gegroeid, Staatsbosbeheer is een traject gestart om op een transparante wijze de beschikbaarheid van zaden te regelen die uit de zaadgaarden en genenbanken van Staatsbosbeheer komen. Én Stichting N.A.K. startte een traject om na te gaan hoe informatie (bij bedrijven en SBB) over beschikbare hoeveelheden geoogste zaden/geteelde planten openbaargemaakt kan worden. Bovendien hebben de partijen aangegeven dat zij het ingezette proces graag voortzetten.

Downloads