Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Aanmelden Green Deal

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse economie, maar zijn er belemmeringen waardoor u niet verder komt? Bent u benieuwd of uw initiatief in aanmerking komt voor een Green Deal?

Bij aanmelding voor een Green Deal heeft de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten Green Deal

 • De Green Deal aanpak is nadrukkelijk niet bedoeld voor financiële ondersteuning van initiatieven.
 • Het initiatief zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei (‘groene groei’) en heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw, biobased economy of circulaire economie.
 • Het initiatief ondervindt belemmeringen bij de uitvoering en de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze weg te nemen. Bijvoorbeeld door het bieden van experimenteerruimte, het aanpassen van wet- en regelgeving, het samenbrengen van partijen en voeren van regie, het creëren van draagvlak of het leggen van verbindingen met andere, relevante beleidsterreinen.
 • Het initiatief is technisch uitvoerbaar en leidt bij voorkeur binnen 3 jaar tot resultaat.
 • Het initiatief is rendabel of zal dat in de toekomst zijn.
 • Het initiatief is inspirerend en heeft concreet potentieel voor opschaling/bredere toepassing.
 • Het initiatief heeft toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere Green Deals.
 • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van de Green Deal.

Ondersteuning bij het aanpassen van wet- en regelgeving moet passen binnen de mogelijkheden die de Rijksoverheid heeft:

 • De overheid is gehouden aan staatssteun- en aanbestedingsregels. Daarom kunnen individuele ondernemers niet ondersteund worden bij de marktuitrol van hun product
 • Het oplossen van het knelpunt moet aansluiten bij de rol van de Rijksoverheid en niet primair de verantwoordelijkheid zijn van andere bestuurslagen zoals provincies of gemeentes
 • Ook de overheid moet zich houden aan bestaande wettelijke kaders; wel kan in de Green Deal verkend worden of bestaande wettelijke kaders en gerelateerde uitvoeringsregelingen aangepast of vereenvoudigd kunnen worden; dat moet dan wel wenselijk zijn vanuit beleidsmatig perspectief
 • Aanpassing van internationale wet- en regelgeving is meestal een complex en langdurig traject dat de Nederlandse overheid niet alleen kan doen; toezeggingen daarover kunnen daarom moeilijk gedaan worden in een Green Deal.

Aanmelden

Aan de hand van deze uitgangspunten verkennen we graag met u of het zinvol is om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden.

 • Neem contact op met de afdeling Klantcontact van RVO: 088-0424242.
 • Of meld uw idee of vraag via het contactformulier van RVO. Vermeld daarbij dat het om een Green Deal gaat. De afdeling Klantcontact neemt binnen twee (werk)dagen contact met u op.

Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact een aanmeldformulier met toelichting. Na indiening van het aanmeldformulier hoort u of er voldoende aanknopingspunten zijn om verder in gesprek te gaan over een Green Deal.