naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Veelgestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over de Green Deals?

Veel relevante informatie over de Green Deal aanpak en lopende Green Deals is ontsloten via deze site, www.greendeals.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de achtergronden, de mogelijke rol die de Rijksoverheid kan spelen en diverse voorbeelden van Green Deals. Ook vindt u de weg naar achtergronddocumenten, factsheets over deals, de digitale nieuwsbrief Green Deal, eventuele aankondigingen van evenementen en informatie over hoe u een initiatief voor een Green Deal kan aanmelden.

Hoe gedetailleerd moet het initiatief worden beschreven in het aanmeldingsformulier?

Van belang is dat er op alle gestelde vragen op het formulier een helder en concreet antwoord wordt gegeven. Waar gevraagd ook met een kwantitatieve onderbouwing, zeker voor de aspecten verduurzaming en belang voor de Nederlandse economie. Maak duidelijk welke concrete activiteiten de initiatiefnemers zelf oppakken. Licht ook toe waarom het initiatief in de kern rendabel is en specificeer op heldere wijze de knelpunten en de in relatie daarmee door u gevraagde rol van de Rijksoverheid. Zie verder ook de uitleg bij de vragen op het formulier. Als u te weinig informatie geeft, kan de Rijksoverheid geen goed beeld vormen over uw initiatief en is de kans op een uitnodiging om uw initiatief nader te bespreken klein.

Krijg ik een ontvangstbevestiging?

Kort na het invullen en inzenden van een aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst.

Wat gebeurt er met mijn voorstel nadat ik het heb ingestuurd?

Uiterlijk binnen zes weken na het voorleggen van een initiatief ontvangt u bericht of de Rijksoverheid voldoende aanknopingspunten ziet om met u in gesprek te gaan over een eventuele Green Deal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij het afwegingsproces. Bij een positief vervolg is het streven om vervolgens in maximaal vier maanden overeenstemming te bereiken over de deal en de onderlinge afspraken vast te leggen in een gemeenschappelijk te ondertekenen schriftelijk document (de Green Deal).

Welke punten zijn voor de rijksoverheid van belang bij de afweging om al dan niet tot een deal te komen?

Bij de afweging om tot een Green Deal te komen hanteert de Rijkoverheid een negental – in samenhang beschouwde – afwegingspunten:

Het gaat om een initiatief met een heldere doelstelling voor verduurzaming op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en/of biobased economy.

 1. Het initiatief heeft een aantoonbare impact op zowel de duurzaamheid die de Green Deal beoogt als het economisch resultaat (groene groei).
 2. Het initiatief is rendabel of moet dat kunnen worden.
 3. Het initiatief is inspirerend en heeft op zich een groot potentieel of leent zich voor brede navolging, bijvoorbeeld voor toepassing in andere sectoren of regio’s.
 4. Het initiatief ondervindt belemmeringen en de Rijksoverheid kan een rol spelen bij het wegnemen hiervan.
 5. Het initiatief leidt binnen relatief korte termijn tot resultaat (bij voorkeur binnen drie jaar).
 6. Als het initiatief overeenkomt met initiatieven uit eerdere deals, is het aantoonbaar dat het nieuwe initiatief van toegevoegde waarde is ten opzichte van eerder afgesloten deals.
 7. De initiatiefnemer speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het initiatief.
 8. Het initiatief is technisch realistisch.

Voor het als vijfde genoemde punt geldt dat de ondersteuning van de Rijksoverheid bij het wegnemen van belemmeringen moet passen binnen de mogelijkheden die de Rijksoverheid heeft:

 • zo is de overheid gehouden aan staatssteun- en aanbestedingsregels. Daarom kunnen individuele ondernemers dan ook niet ondersteund worden bij de marktuitrol van hun product;
 • zo moet het oplossen van het knelpunt aansluiten bij de rol van de Rijksoverheid en niet primair de verantwoordelijkheid zijn van andere bestuurslagen zoals provincies of gemeentes;
 • zo moet ook de overheid zich houden aan bestaande wettelijke kaders; wel kan in de Green Deal verkend worden of bestaande wettelijke kaders en gerelateerde uitvoeringsregelingen aangepast of vereenvoudigd kunnen worden; dat moet dan wel wenselijk zijn vanuit beleidsmatig perspectief;
 • zo is aanpassing van internationale wet- en regelgeving veelal een complex en langdurig traject dat de Nederlandse overheid niet alleen kan doen; toezeggingen daarover kunnen daarom moeilijk gedaan worden in een green deal.

Kan ik via een Green Deal voorrang krijgen bij bestaande subsidie- of fiscale regelingen?

Nee. Partijen die een Green Deal met de Rijksoverheid zijn overeengekomen kunnen gebruik maken van bestaande subsidie- en fiscale instrumenten op basis van de daarvoor geldende regels. Via een Green Deal zijn daarbij vanzelfsprekend geen afspraken te maken over een afwijkende behandeling bij toekenning hiervan.

Biedt de Green Deal ruimte voor financiële ondersteuning?

De Green Deal is niet bedoeld als een instrument voor financiële ondersteuning van initiatieven. Het gaat primair om ondersteuning bij het wegnemen van belemmeringen door middel van specifieke inzet door de Rijksoverheid van haar (beleids)instrumenten, kennis of expertise. In uitzonderingsgevallen kan de Rijksoverheid incidenteel aanleiding zien een initiatief daarbij ook financiële steun te bieden.

Moet een Green Deal zich beperken tot Nederland?

Bij initiatieven met grensoverschrijdende aspecten is het van belang dat het economisch voordeel (voor een groot deel) neerslaat in Nederland. Voor de thema’s energie, klimaat, mobiliteit, water, bouw en biobased economy geldt dat het duurzaamheidsvoordeel ook (voor een groot deel) moet neerslaan in Nederland. Voor de thema’s grondstoffen, voedsel en biodiversiteit ligt dat anders; duurzaamheidseffecten zullen bij die thema’s voor de in Nederland uitgevoerde initiatieven juist ook in het buitenland kunnen optreden.

Kunnen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten) ook in aanmerking komen voor een Green Deal?

Uitgangspunt is dat een initiatief snel resultaat moet hebben (bij voorkeur binnen 3 jaar) en op die termijn daadwerkelijk in de praktijk moet bijdragen aan verduurzaming en economische groei (zie vraag en antwoord 5). Een Green Deal specifiek voor O&O-projecten ligt dan ook meestal niet voor de hand. In het verlengde van het Topsectoren beleid zijn echter wel combinaties denkbaar waarbij de Green Deal zich specifiek richt op het oplossen van knelpunten die samenhangen met de implementatie van de resultaten van innovatietrajecten.