Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Veelgestelde vragen

Kan ik via een Green Deal voorrang krijgen bij bestaande subsidie- of fiscale regelingen?

Nee. Partijen die een Green Deal met de Rijksoverheid zijn overeengekomen kunnen gebruik maken van bestaande subsidie- en fiscale instrumenten op basis van de daarvoor geldende regels. Via een Green Deal zijn daarbij vanzelfsprekend geen afspraken te maken over een afwijkende behandeling bij toekenning hiervan.

Biedt de Green Deal ruimte voor financiële ondersteuning?

De Green Deal is niet bedoeld als een instrument voor financiële ondersteuning van initiatieven. Het gaat primair om ondersteuning bij het wegnemen van belemmeringen door middel van specifieke inzet door de Rijksoverheid van haar (beleids)instrumenten, kennis of expertise. In uitzonderingsgevallen kan de Rijksoverheid incidenteel aanleiding zien een initiatief daarbij ook financiële steun te bieden.

Moet een Green Deal zich beperken tot Nederland?

Bij initiatieven met grensoverschrijdende aspecten is het van belang dat het economisch voordeel (voor een groot deel) neerslaat in Nederland. Voor de thema’s energie, klimaat, mobiliteit, water, bouw en biobased economy geldt dat het duurzaamheidsvoordeel ook (voor een groot deel) moet neerslaan in Nederland. Voor de thema’s grondstoffen, voedsel en biodiversiteit ligt dat anders; duurzaamheidseffecten zullen bij die thema’s voor de in Nederland uitgevoerde initiatieven juist ook in het buitenland kunnen optreden.

Kunnen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten) ook in aanmerking komen voor een Green Deal?

Uitgangspunt is dat een initiatief snel resultaat moet hebben (bij voorkeur binnen 3 jaar) en op die termijn daadwerkelijk in de praktijk moet bijdragen aan verduurzaming en economische groei (zie vraag en antwoord 5). Een Green Deal specifiek voor O&O-projecten ligt dan ook meestal niet voor de hand. In het verlengde van het Topsectoren beleid zijn echter wel combinaties denkbaar waarbij de Green Deal zich specifiek richt op het oplossen van knelpunten die samenhangen met de implementatie van de resultaten van innovatietrajecten.