Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Resultaten GD 221 Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Op deze pagina vindt u de resultaten van deze Green Deal.

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is begin 2021 afgerond. Alle resultaten zijn gebundeld in een online magazine. Bekijk het e-magazine .  

Gedragscode 'Zon op land'

In onze samenleving zijn er zorgen over velden met zonnepanelen. De initiatiefnemer en ondertekenaars van de gedragscode 'Zon op land' nemen deze zorgen serieus en spreken in deze code bovenwettelijke maatregelen af om de omgeving goed bij de projecten te betrekken, meerwaarde te bieden en schade te voorkomen. Lees aller hierover in 'Gedragscode zon op land' (pdf).

Gedragscode 'Geothermie' (DAGO)

Deze gedragscode is bedoeld voor initiatiefnemers in de aardwarmtesector. Het richt zich tot bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties. De gedragscode geeft principes voor hoe de leden van DAGO bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten de omgeving betrekken.

Handreiking Proces- en financiële participatie

Door de Natuur- en Milieufederaties is een handreiking voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking biedt inspiratie voor gemeenten over proces- en financiële participatie. U kunt deze handreiking downloaden (via de webpagina van NMF).

Basisinformatie over energie-infrastructuur

De netbeheerders hebben een document gemaakt met praktische informatie over de elektriciteits- en gasnetten. Handig bij het opstellen van de verschillende Regionale Energie Strategieën.

Samenwerken

Energie Samen, LTO Nederland en de Natuur en Milieufederaties hebben het ‘Memorandum  samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren’ (pdf) opgesteld. Laat u inspireren!

Checklists

De Natuur- en Milieufederaties hebben checklists opgesteld.

Download de checklist Natuurbelangen bij windenergie op land (pdf) of de checklist Natuurbelangen bij grondgebonden Zonneparken (pdf).

Kaders voor participatie

De verwachting is dat maatschappelijke weerstand afneemt als partijen op de juiste wijze participeren bij een duurzaam energieproject. Maar wat is dan ‘de juiste wijze’? Wanneer is participatie bij duurzame energieprojecten effectief en wanneer draagt het bij aan acceptatie? De wetenschappelijk onderbouwde publicatie (Participatie kaders) helpt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten bij het vormgeven van hun participatiestrategie. Ook gemeenten kunnen dit document gebruiken omdat zij de participatieplannen samen met de initiatiefnemers opstellen of die plannen beoordelen. Het is geschreven in opdracht van het ministerie van BZK.

Download de publicatie GD 221 Participatie kaders (pdf) of de versie met een interactieve inhoudsopgave GD 221 Interactief participatie bij duurzame energieprojecten(pdf).

 

De Omgevingsraad

De twee organisaties die burgers vertegenwoordigers, NLVOW en het NPBO, beschreven hun ervaringen over de invulling van betrokkenheid van burgers ter versnelling en verbetering van planontwikkeling en besluitvorming. Hun rapport gaat in op de rol en de inzet van Omgevingsraden. Het verschaft de lezer inzicht in de belevingswereld van burgers als omwonenden. Ondanks dat dit document geschreven is vanuit de belangen van omwonenden, is het bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over duurzame energieprojecten op land – omwonenden, ontwikkelaars, ngo’s en overheden. Hoe kan de besluitvorming worden ingericht waardoor de kans op confrontatie afneemt en de acceptatie groter wordt?

Rapport 'Het inzetten van de de omgevingsraad'

Meer weten?

Green deals Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten