Biomassavergister Winterswijk

Samenvatting

J.W. Leemkuil Miste B.V. wil in het buitengebied van Winterswijk een vergistingsinstallatie bouwen en beheren. Deze vergister gaat groene energie produceren en zal hoofdzakelijk gevoed worden met maaisel uit het landschap en natuurterrein dat niet bruikbaar is als veevoer – dit maaisel wordt nu door de terreinbeheerders vooral als last ervaren. Daarnaast is het plan de vergister te vullen met oud-Hollandse landbouwgewassen en natuurplanten. De groene energie zal grotendeels afgenomen worden door de Winterswijkse steengroeve Sibelco, voorheen Ankerpoort. Die wil daarmee haar energiebehoefte verregaand vergroenen. De overige groene energie zal aan het lokale energienet geleverd worden in de vorm van groene elektriciteit of groen gas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. Knelpunten bij de realisatie van de vergister liggen in wet- en regelgeving, kennisopbouw, netwerken en draagvlak.

Resultaat

De heer Leemkuil wilde een biomassa vergistinginstallaties realiseren. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat een biomassavergister alleen levensvatbaar is met SDE+ subsidies en als biogas wordt opgewaardeerd naar Groen Gas en ingevoerd wordt in het aardgasnet. Daarnaast mist de provincie een goede businesscase voor de biomassavergister met duidelijke contracten voor de levering van biomassa en duidelijke contracten voor de afzet van gas/energie/warmte en digistaat. Desondanks sluiten provincie Gelderland en gemeente Winterswijk niet uit dat de ideeën van Leemkuil uitvoerbaar zijn. Dhr. Leemkuil heeft in de loop van de jaren veel kennis en inzicht over het technische procedé opgedaan. In de fase van uitvoering zijn echter naast technisch inhoudelijke kennis, ondernemers- c.q. projectmanagementkwaliteiten nodig. De projectmanager zal moeten zorgen voor een rendabele businesscase, waarbij commitment is geregeld met leveranciers van grondstoffen en afnemer(s) van energie en warmte.

Downloads