Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0)

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. In Nederland is de zorgsector tegelijkertijd verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector bij aan de klimaatcrisis. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’ in de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg.

De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor hergebruik van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

In deze Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Partijen committeren zich aan de volgende 5 doelstellingen:

I. Meer inzet op gezondheid

De zorgsector zet in op de gezondheid van patiënten en cliënten, zowel thuis als in en rondom de eigen zorglocatie. Ook zet het in op de gezondheid van eigen medewerkers. Het gaat om het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.

Een aantal acties die hieronder vallen:

 • Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, patiënten, cliënten én medewerkers.
 • Inzet op gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding voor cliënten, patiënten en medewerkers.
 • Toepassen van nieuwe kennis en ervaring over een gezonde leef- en werkomgeving in en rondom zorglocaties.

II. Vergroten van de bewustwording en kennis over duurzame zorg

Het is noodzakelijk dat alle professionals in de zorg geïnformeerd zijn over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid. Van bestuurder tot facilitair ondersteuner.

Een aantal acties die hieronder vallen:

 • Actief bijdragen aan het maatschappelijke debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde leefomgeving en gezondheid.
 • Zichtbaar opnemen van (het belang van) preventie en duurzame zorg in strategie- en visiedocumenten van zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren.
 • Duurzame zorg en het inzetten op gezondheid integraal en zichtbaar opnemen in beleids- en visiedocumenten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

III. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050

Door het verduurzamen van onder andere gebouwen, energie en vervoer, hebben zorgorganisaties invloed op het verminderen van CO2-uitstoot. In lijn met het Klimaat- en Energieakkoord.

Een aantal acties die hieronder vallen:

 • Realiseren van 30% CO2-reductie op sectorniveau voor vastgoed en energie aan het einde van 2026 ten opzichte van 2018.
 • Opstellen van een bestuurlijk vastgestelde ‘portefeuilleroutekaart’ door zorgaanbieders met een strategisch verduurzamingsplan voor hun vastgoed, uiterlijk op 1 juli 2023.
 • Het aanjagen van klimaatneutraal en/of ‘CO2-arm’ als uitgangspunt voor zorgaanbieders in beleid voor nieuw- en verbouw en bij inkoop van energie en vervoersmiddelen.

IV. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en circulaire zorg in 2050

De zorgsector verbruikt veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en grondstoffen. Grondstoffen zijn schaars. Daarom is hergebruik en minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

Een aantal acties die hieronder vallen:

 • Waar mogelijk bewust kiezen voor herbruikbare boven wegwerp-hulpmiddelen. Met de ambitie: tenminste 20% van de (medische) hulpmiddelen zijn herbruikbaar in 2026.
 • Zorgorganisaties en groothandels in de zorg nemen duurzaam en circulair inkopen als uitgangspunt van hun inkoopbeleid voor (bouw)materialen, (medische) hulpmiddelen en voeding.
 • Jaarlijks onderzoek naar het anders inrichten van in ieder geval twee zorg- of behandelprocessen zodat er minder (medische) hulpmiddelen of materialen nodig zijn.

V. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

Het gebruik van medicijnen zorgt voor medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Dat komt onder andere door medicijnresten in urine en ontlasting en doordat ongebruikte medicijnen door de gootsteen worden weggespoeld. Ook heeft de productie van geneesmiddelen klimaat- en milieu-impact. Dit schaadt het milieu en de leefomgeving.

Een aantal acties die hieronder vallen:

 • Inzetten op het gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen.
 • Bevorderen van juist gebruik door de patiënt.
 • Ontwikkelen van maatregelen om verspilling van medicijnen tegen te gaan.

Lees meer informatie op de officiële website van de Green Deal Duurzame Zorg

Zie ook

75 extra partijen tekenen de Green Deal Zorg 3.0
RIVM: Het effect van de Nederlandse zorg op het milieu. Methode voor milieuvoetafdruk en voorbeelden voor een goede zorgomgeving

Contact

Heeft u vragen over de Green Deal of wilt u zich aanmelden als partner? Neem dan contact op via duurzamezorg@minvws.nl.

 

Downloads