Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs, fase 2

Samenvatting Green Deal

Natuurinclusieve landbouw wordt vandaag de dag breed herkend en erkend als onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen in de landbouw. Deze vorm van landbouw draagt bij aan de oplossing voor opgaven op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, stikstof, klimaat en bodem. Inmiddels is duidelijk dat natuurinclusieve landbouw  geen hype is, maar een serieus perspectief voor de toekomstige bedrijfsvoering.1 

De Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs is in 2019 gestart als een bottom-up initiatief. Het doel van deze Green Deal was om meer aandacht te creëren voor natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief ondernemen in het onderwijs, om zo de noodzakelijke transitie in de sector te ondersteunen.

In de eerste fase is veel gebeurd: er is gewerkt aan het ontwikkelen van praktijkkennis en leermaterialen, er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd en er is een goede start gemaakt met het netwerk van demo-leerbedrijven. Er is vooral veel samenwerking en beweging ontstaan. De Green Deal verbindt en jaagt aan. Het e-zine dat de partners hebben uitgebracht laat dit goed zien.

De driejarige periode van de Green Deal is echter te kort gebleken voor de ambities en beoogde mate van verankering van natuurinclusieve landbouw in de groene opleidingen. Daarom zetten de partijen, waarvan nu ook LTO NL en Bionext deel uitmaken, in op deze tweede fase.

De partijen werken samen om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in het groen onderwijs, zodat het een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van het groen onderwijs op zowel vmbo-, mbo-, hbo- als wo-niveau wordt en blijft. Dit geldt ook voor het cursorisch onderwijs in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Hierdoor kunnen zowel huidige als toekomstige boeren en/of adviseurs/erfbetreders bewust keuzes maken over de manier waarop ze hun bedrijf willen ontwikkelen, of over de manier waarop ze bedrijven begeleiden en adviseren.

Beoogde resultaten

De partijen willen:

  • Dat natuurinclusieve landbouw in 2025 onderdeel uitmaakt van het curriculum van de voor de landbouw relevante groene opleidingen in zowel vmbo, mbo, hbo als wo en ook van het scholingsaanbod voor agrarische ondernemers, adviseurs en erfbetreders in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.
  • Dat onderwijsinstellingen op transparante wijze zichtbaar maken hoe natuurinclusieve landbouw en natuurinclusiviteit vorm krijgt in onderwijs en onderwijsorganisatie.
  • Dat natuurinclusieve landbouw, natuurinclusiviteit en/of natuurinclusief denken en handelen onderdeel wordt van eindtermen (vmbo) of eindkwalificaties zoals beschreven in kwalificatiedossiers (mbo) of landelijke opleidingsprofielen (hbo) en exameneisen.
  • Dat (Praktijk)kennis meer nog dan in de eerste fase ontwikkeld, gedeeld en ontsloten wordt in de vorm van lesmaterialen. In deze tweede fase worden hiervoor een aantal duidelijke accenten benoemd, zoals het afronden van het netwerk van demo-leerbedrijven.
  • Dat de impact van de Green Deal vergroot wordt, door intensiever samen te werken met de organisaties verenigd in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Groenpact.

Einddatum: 17 mei 2025

Downloads