Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Business met Biomassa en Biobased Gas

Samenvatting Green Deal 197

De partijen in de Green Deal willen de grondstof- en energievoorziening vergroenen, onder andere door het optimaal benutten van reststromen. Om effectief te zijn, is het van belang dat er ketens worden gevormd waarbij reststromen van het ene proces in een keten dienen als grondstof voor het volgende proces.

Door het ontwikkelen van nieuwe strategische biomassastromen en het verbeteren van conversietechnieken dragen de partijen bij aan de opschaling van biomassastromen en van de biobased economy. De partijen in deze Green Deal hebben ervaren dat business cases waarbij biomassa die - al of niet via cascadering - worden gevaloriseerd nog te weinig tot stand komen. Dat heeft een aantal redenen. Zo ontbreekt het vaak aan regie in de keten, is er onvoldoende stimulans, ontbreekt het aan een raamwerk voor meervoudige verwaarding of wordt de doorstroom soms gehinderd. Daarnaast is er onduidelijkheid over de waardering van hernieuwbaar gas en ontbreekt een langetermijnvisie. Partijen willen de knelpunten wegnemen en samen zoeken naar oplossingen. Gezamenlijk streven zij naar biomassaketens die optimaal zijn ingericht. Zij willen dat bereiken door kennisoverdracht en synergie tussen de verschillende ketens te realiseren, door hun beleid, duurzaamheidsdoelstellingen beter af te stemmen en de toepassing van biomassa als groene grondstof te bevorderen. De kennis die zij opdoen op het gebied van meervoudige verwaarding van biomassaketens en ketenregie zullen zij breed delen en verspreiden.

Beoogd resultaat

Partijen willen rendabele business cases met biomassa ontwikkelen. Daartoe zullen zij: - kennis, ervaringen en successen op het gebied van meervoudige verwaarding van biomassaketens delen; - gezamenlijk werken aan oplossingen voor nog niet eerder in kaart gebrachte knelpunten bij concrete biobased business cases; - gezamenlijk nadenken over het optimaal inrichten van biomassaketens; - de rol oppakken van ketenregisseur in een biobased keten.

Externe publicaties

Business met biomassa en biobased gas

Business met biomassa en biobased gas: Een handreiking van het bedrijfsleven

Downloads