Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten

Samenvatting Green Deal 159

Het kabinet streeft ernaar een circulaire economie te realiseren en wil de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren (Regeerakkoord 2012). Deze transitie naar een circulaire economie moet onder andere bijdragen aan de ambitie van het Groene Groei beleid van deze regering.

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van onder meer TNO toont aan dat er jaarlijks ten minste € 7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden.

Een groeiende groep koploperbedrijven vertaalt dit macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief bijbehorend portfolio en laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen aantoonbaar kan leiden tot betere prestaties. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt in het inkoopproces. Hier wordt de vraag gestimuleerd en gecreëerd naar goederen en diensten die op de principes van de circulaire economie worden geleverd.

Bij circulair inkopen gaat het vooral om de borging van condities voor hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase door hierover afspraken te maken bij de start van het inkoopproces. Bijvoorbeeld door de dialoog aan te gaan met interne klanten en leveranciers over de te vervullen behoeften. Of ontwerp- en productievraagstukken te bespreken. Maar ook door innovatieve contractvormen, zoals product-service-systemen of pay-per-use-contracten. Zo maken alle ketenpartners winst door economische, ecologische en sociale waarde in elkaars verlengde te plaatsen. Hierdoor worden keteninnovatie en -integratie in de praktijk gebracht en ontstaat meervoudige waardecreatie.

Beoogde resultaten

Partijen willen met deze Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door middel van het inkoopinstrument. Concreet betekent dit dat inkopende organisaties:

  • in 2014 minimaal 2 circulaire inkooptrajecten starten
  • via de faciliterende partijen kennis en ervaring op het gebied van circulair inkopen delen en ontsluiten
  • uiterlijk in 2016 zorgen voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen, -beleid en -strategie, gebaseerd op gebleken toegevoegde waarde, mogelijkheden en relevantie
  • instrumenten en handreikingen voor standaarden en Performance Management Indicatoren voor circulair inkopen (door)ontwikkelen, in relatie tot professioneel inkopen
  • samenwerking tussen publieke en private partijen bevorderen
  • waar mogelijk gebruikmaken van bestaande trajecten en initiatieven

Waarom verlenging?

Partijen in deze Green Deal geven aan dat de beoogde resultaten bereikt zijn en dat zij ook nog volop bezig zijn en in de nabije toekomst ook aspecten zoals maatschappelijk verantwoord inkopen mee willen nemen in het inkoopbeleid. Bovendien willen ze graag aansluiten bij het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Daarvoor willen zij een nieuwe Green Deal ondertekenen met veel van de huidige deelnemers. Deze is echter nog in de maak. Om de positieve energie niet te verliezen, is besloten de Green Deal met een jaar te verlengen.

Websites

MVO Nederland
PIANOo

Downloads