Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland

Samenvatting Green Deal 163

De externe toevoer van CO2 is een belangrijke randvoorwaarde voor energieverduurzaming in de glastuinbouwsector. Planten hebben CO2 nodig voor een optimale groei. Veel tuinbouwbedrijven doseren daarom extra CO2 in de kassen. Meestal wordt hiervoor rookgas uit de Warmte Kracht Koppeling (WKK) of de ketel gebruikt. Als de glastuinbouw overschakelt op slimme energienetten moet de CO2 extern worden betrokken. De partijen in deze Green Deal onderzoeken twee zaken:

  • Kan er via nieuwe technieken zuivere CO2 gefilterd worden uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale van AEB in Amsterdam? En, in een later stadium, wanneer succesvol in Amsterdam, ook van HVC in Alkmaar?
  • Is het mogelijk om CO2 via bestaande, overbodig geworden pijpleidingen te leveren aan het glastuinbouwgebied in Noord-Holland? Dat kan bijvoorbeeld door de externe CO2-voorziening in Noord-Holland te koppelen aan het OCAP-netwerk voor de glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om binnen de Greenports in Noord-Holland buiten gebruik gestelde pijpleidingen geschikt te maken voor CO2-transport. Simultaan aan de het onderzoek voor externe levering CO2 zal een onderzoek verricht worden naar het warmtenetwerk, als alternatief voor de huidige stookinstallaties.

Beoogde resultaten

Partijen willen een bron voor kwalitatief goede CO2 (uit rookgassen) én een leidingnetwerk voor de distributie van CO2 naar glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland realiseren. Om dat te bereiken moet er gekeken worden naar de wet- en regelgeving omtrent een netwerk voor CO2-transport. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden om zuivere CO2 uit rookgassen te filteren. Beoogd wordt om, via een tussenstap met een demo-proefinstallatie, een afvanginstallatie als regionale bron voor CO2 te realiseren die via het leidingnet de tuinbouw van CO2 voorziet. OCAP CO2, AEB, HVC en Alliander hebben een stappenplan opgezet om gefaseerd het glastuinbouwgebied in Noord-Holland te voorzien van externe CO2. Ook ontwikkelen zij technische voorzieningen en ondernemingsplannen om te komen tot een externe CO2-voorziening en een leidingnetwerk voor de distributie van CO2. De Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord stellen halfjaarlijks een gecombineerde monitoringsrapportage op over de voortgang van de uitvoering van de Green Deal.

De rapportages vindt u op:
www.greenportaalsmeer.nl
www.greenportnhn.nl

Tuinbouwondernemers worden geïnformeerd via kasalsenergiebron.nl en de website van Glastuinbouw Nederland.

Downloads