Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015

Samenvatting

De koffiesector wil in 2015 het aandeel in Nederland verkochte duurzame koffie naar 75% brengen. Concreet gaat het hierbij om:

 • vermindering van energieverbruik en de milieudruk van verpakkingen (milieu)
 • verbetering van de arbeidsomstandigheden van de koffieboeren (mens)
 • het versterken van de (economische) positie van ieder in de keten (meerwaarde)

Nederland is thuisbasis van een aantal vooraanstaande (multinationale) (handels)ondernemingen. Als gevolg van een groeiende koffieconsumptie in producerende landen en opkomende markten en het effect an klimaatverandering op koffieproductie staat het aanbod (en daarmee de toevoer) van duurzaam gecertificeerde koffie onder druk. Vrijwel alle grote Nederlandse koffiebranders zijn bij de branchevereniging aangesloten. Samen werken ze eraan om het gestelde doel te behalen.

Beoogde resultaten

In het Actieplan Duurzame koffie 2011-2015 zijn projecten en activiteiten opgenomen. Deze zijn ingedeeld volgens de diverse schakels in de koffieketen: oorsprong, transport, productie en consumptie. Oorsprong:

 • opschalen van duurzame teeltomstandigheden
 • van 8% naar 25% duurzaam geproduceerde koffie in 2015 (mondiaal) en van een kwart naar driekwart duurzame koffie in Nederland (2015)

Transport:

 • reductie sectoruitstoot van CO2 met 20% via ‘Slim transport’ (Lean and Green)

Productie:

 • energie-efficiënt koffie branden
 • in de rest van de keten maatregelen nemen (bijvoorbeeld rond de benutting van organische reststromen, transport, en reductie verpakkingsafval)
 • 30% energie-efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005

Consumptie:

 • reductie energieverbruik bij zetten en warmhouden van koffie (dit maakt nu 40% energieverbruik in de keten uit)
 • vergroten van de verkoop van duurzaam geproduceerde koffie in Nederland in 2015 tot 75% van de verkochte koffie (van circa 40% in 2011).

Downloads