Duurzaam GWW 2.0

Samenvatting Green Deal 209

Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op deze wijze willen partijen komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn.

Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden door de GWWsector is groot. Niet alleen gaat het om grote financiële bedragen, ook de milieu-impact door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Daarnaast kunnen partijen door het bundelen van kennis en creativiteit complexe ruimtelijke vraagstukken beter het hoofd bieden. Deze Green Deal maakt deel uit van de Aanpak Duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl).

Uit de eerste Green Deal die met de sector werd gesloten leerden deelnemers dat het van belang is om in meer GWW-projecten duurzaamheidscriteria op te nemen, dat duurzaamheid beter geborgd moet worden én dat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer betrokken moeten zijn bij de implementatie. Daarom hebben de Green Deal partijen hun ambities verwoord in vier praktische transitielijnen:

  1. van kosten naar waarde;
  2. van reactief naar proactief;
  3. van uniek naar uniform;
  4. en van alleen naar samen.

De transitielijnen beogen dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast, zowel in de planvorming, aanleg en aanbestedingen als in het beheer en onderhoud. De partijen verwachten hierdoor een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de sector.

Transitie naar een duurzame GWW-sector

Een transitie is nodig om de ambitie - duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten - te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt: 1. Van kosten naar waarde 2. Van reactief naar proactief 3. Van uniek naar uniform 4. Van alleen naar samen

Transitie 1 - Van kosten naar waarde

Een essentiele voorwaarde voor deze transitie is dat duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde, een opbrengst in plaats van een kostenpost. Duurzaamheid kan leiden tot besparingen in aanleg en exploitatie, maar ook waarde toevoegen aan een GWW-project en de omgeving (waardecreatie). Waardecreatie wordt gestimuleerd door creëren van ruimte voor innovatieve duurzame oplossingen. De duurzame meerwaarde wordt zichtbaar gemaakt binnen GWW-projecten.

Transitie 2 - Van reactief naar proactief

Duurzaamheid moet ‘business-as-usual’ zijn. Dit vergt een proactieve houding van de bij een GWW-project betrokken medewerkers (cultuur) op alle niveaus in de organisatie, en een proactieve houding tussen betrokkenen onderling. Het vraagt om het begrijpen van elkaars belangen, verantwoordelijkheden en behoeften en het actief uitdragen van ervaringen en successen.

Transitie 3 – Van uniek naar uniform

De Aanpak Duurzaam GWW helpt om op een uniforme en systematische manier de juiste processtappen te zetten. Door duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsprocessen geven Partijen binnen de GWW-sector op een zelfde manier invulling aan duurzaamheid in projecten en zijn verwachtingen vooraf duidelijk.

Transitie 4 - Van alleen naar samen

Samenwerking binnen de GWW-sector is nodig om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van alle GWW-projecten. Opdrachtnemers en de Koepel-, netwerk en bracheorganisaties vervullen een cruciale rol bij het realiseren van deze projecten en vinden het gewenst dat zij tijdig en intensief worden betrokken door Opdrachtgevers. Partijen zetten in op het versterken van de onderlinge samenwerking en wisselen kennis uit binnen GWW-projecten, projectoverstijgend en binnen de handelsketen. Bij het aangaan van samenwerking nemen Partijen artikel 31 in acht.

Meer weten?

Green Deal Duurzame aanpak grond-, weg- en waterbouw

Downloads