Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzame Inzameling Textiel

Samenvatting

In het ketenoverleg verduurzaming mode en textiel (Ketenproject Textiel) werken diverse partijen sinds 2009 aan het verlagen van de milieudruk in de gehele textielketen, van grondstof tot en met afvalfase, en het beter sluitend maken van de textielkringloop.

Deze Green Deal is een initiatief van het ketenoverleg. Het is de bedoeling de milieudruk van afgedankt textiel te verminderen. Het huishoudelijke restafval bevat namelijk nog veel herbruikbaar en recyclebaar textiel. Dit textiel inzamelen en vervolgens hergebruiken of recyclen vermindert de milieubelasting. Uit onderzoek blijkt dat burgers weinig kennis hebben van textielinzameling.

Ze weten vaak niet wat wel en niet ingeleverd mag worden. Vooral over versleten kleding is er onduidelijkheid. Veel mensen denken dat dit niet in aanmerking komt voor hergebruik. Bij de inzameling van textiel zijn veel partijen betrokken: gemeenten, kringloopbedrijven en charitatieve en commerciële organisaties. Deze communiceren allemaal op hun eigen wijze over de inzameling van textiel met de burgers, met als gevolg: geen eenduidige boodschap. Tussen gemeenten bestaan grote onderlinge verschillen in inzamelresultaten. In sommige gemeenten gaat het om slechts enkele kilo’s textiel per inwoner per jaar, terwijl in de top 3 gemeenten staan die 11 kg per inwoner per jaar ophalen. De ondertekenaars van de Green Deal werken aan meer en betere textielinzameling door gerichte communicatie en verbetering van de inzamelinfrastructuur en het gemak voor de consument.

Beoogd resultaat

Jaarlijks wordt veel voor hergebruik of recycling geschikt textiel via het huishoudelijke restafval weggegooid. De partijen willen bereiken dat meer textiel gescheiden wordt ingezameld. Hun doel is 50% minder textiel in het restafval aan het einde van 2015 vergeleken met 2011. Dat wil zeggen dat in 2015 het restafval gemiddeld nog maar 4,2 kg textiel per inwoner per jaar bevat – op basis van 135 kton textiel per jaar in het restafval. Dit is eventueel nog aan de hand van sorteeranalyses van Agentschap NL op te splitsen naar kg per inwoner per stedelijkheidsklasse.

Downloads