Energie-Nederland

Samenvatting

  • De energiesector houdt de inzet van biomassa in kolencentrales, ondanks het aflopen van MEP-subsidies, voor eigen rekening en risico op peil tot 2015. Dit levert genoeg energie op voor bijna 1 miljoen huishoudens. Sector en overheid gaan verder in gesprek over afspraken rond een verdere intensivering van de bij- en meestook;
  • De energiesector zet zich in voor kostprijsverlaging van wind op zee;
  • De energiesector beoogt separate afspraken te maken over energiebesparing. Platform hiervoor is de herijking van de bestaande convenanten die het ministerie van Binnenlandse Zaken uiterlijk eind 2012 zal afronden;
  • Leveranciers van elektriciteit zullen investeren in laadpunten en verzekeren dat laadpunten worden voorzien van groene stroom;
  • De energiesector blijft investeren in verder onderzoek en ontwikkeling van CCS en in de realisatie van demonstratieprojecten.

Beoogde resultaten

  • Voortzetting van het bij- en meestookniveau van 10% tot 2015, zonder nieuwe subsidie;
  • Voorbereiding van een verplicht aandeel duurzame energie voor leveranciers;
  • 15.000-20.000 elektrische auto’s in 2015 met een voldoende dekkende en goed werkende laadinfrastructuur en dienstverlening daar omheen;
  • Minimaal één grootschalig CCS-demonstratieproject operationeel in Nederland, waarbij de afgevangen CO2 wordt opgeslagen onder zee.

Downloads