Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Energie Unie van Waterschappen - Rijk

Samenvatting

In 2011 ondertekenden de Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen een Green Deal die als inzet had: de verhoging van de productie van biogas en fosfaat in de afvalwaterketen door de realisatie van Energiefabrieken en fosfaatinstallaties. Deze Green Deal is afgerond, maar de waterschappen zien meer mogelijkheden om duurzame energie toe te passen. Met behulp van de overheid willen de waterschappen exemplarische projecten in het land realiseren.

De ambitie van de waterschappen is om energieneutraal te worden. 2020 is een tussenpunt. Doel is om dan voor minstens 40% te voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie. Nu is dit gemiddeld 28%.”Uit een verkenning, uitgevoerd door TAUW, bleek dat er nog veel energie bespaard kan worden door naar de hele waterketen te kijken. De waterschappen hebben daarbij aangegeven dat zij bereid zijn bij investeringen een toekomstgerichte visie te hanteren. Daarnaast willen ze meer samenwerken met gemeenten, samenwerken met het bedrijfsleven om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren én de mogelijkheden verkennen om duurzame energiebronnen zoals wind, zon, aquathermie, waterkracht en restwarmte toe te passen. Waterschappen produceren al langer biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar er kan veel meer in het watersysteem. Bijvoorbeeld via het terugwinnen van energie uit oppervlaktewater en afvalwater, het plaatsen van drijvende zonnepanelen of het plaatsen van windmolens op dijken. Verder wordt er gekeken of waterschappen nog meer biogas (nu: 110 miljoen kuub per jaar) kunnen produceren.

Resultaten

De verkenningen en pilotprojecten laten zien dat de terreinen en assets van de waterbeheerders veel energiekansen bieden. Dat kunnen de Waterschappen zelf doen, of door anderen in de gelegenheid stellen deze mogelijkheden te benutten. Bijvoorbeeld door hiervoor vergunningen te verlenen. Er is namelijk niet alleen gekeken naar technische aspecten van duurzame energieprojecten, maar nadrukkelijk ook naar juridische aspecten en governance.

De ambitie om energieneutraal te worden en in 2020 voor minstens 40% te voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie, wordt behaald. In 2018 was dat al 38% en verwachting is dat bij het volgende meetmoment de 40% zeker wordt gehaald in 2020.

Boekje Energie en waterbeheer

De belangrijkste resultaten van de deal zijn samengevat in het boekje Energie en waterbeheer. Het laat zien welke technologieën er zijn, wat er nog moet gebeuren. Verder lees je er ook waar al concrete voorbeelden te vinden zijn.

Inmiddels is er een vervolg op de deal gekomen rond een van de onderzochte technologieën, nameljjk aquathermie. Deze nieuwe Green Deal Aquathermie is in 2019 afgesloten tussen de waterschappen, het Rijk en een groot aantal andere partijen: en loopt door tot eind 2021.

Alle informatie over deze nieuwe Green Deal is te vinden bij het Netwerk Aquathermie.

Downloads