Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Energieneutrale Zuivelketen

Samenvatting Green Deal 32

De Duurzame Zuivelketen is een uniek initiatief waarbij zuivelindustrie en melkveehouders er ketenbreed naar streven om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben in de Duurzame Zuivelketen doelen geformuleerd rond de thema’s: klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. In opdracht van Agentschap NL, NZO en LTO is een routekaart opgesteld voor een 100% energieneutrale zuivelketen met klimaatneutrale groei in 2020. Uit deze routekaart met de titel ‘Melk, de groene motor’ blijkt dat de doelen haalbaar zijn. De Duurzame Zuivelketen zet zich ervoor in dat de doelen gerealiseerd worden door samenwerking tussen onder meer zuivelondernemingen, melkveebedrijven, overheden, banken, energiemaatschappijen en technische bedrijven. Partijen spreken af om deze green deal verder uit te werken in een plan van aanpak.

Beoogde resultaten

  • 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990, inclusief klimaatneutrale groei;
  • 20% duurzame energie in 2020 en een energieneutrale zuivelketen;
  • 2% energie-efficiency per jaar bij zuivelfabrieken (waarvan 1,5% bij fabrieken en 0,5% in de keten), 2% energiebesparing per jaar bij veehouders.

Downloads