Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Financiering Duurzame Energieprojecten

Samenvatting Green Deal 152

Bij het sluiten van het Energieakkoord (2013) was duidelijk dat er knelpunten zijn die de financiering van duurzame energie- en besparingsprojecten belemmeren. Daarom heeft de NVB, partij bij het Energieakkoord, met de ministeries van Economische Zaken en Milieu en Infrastructuur en Waterstaat een Green Deal getekend om deze knelpunten weg te nemen: de ‘Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten’.

Ook vandaag de dag zijn er nog vele projecten waarvoor financieringsvraag en -aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige opwekking van zonne- of windenergie, technisch complexe geothermie, of energiebesparingsprojecten met een langere terugverdientijd.
Wat gaat er mis bij de financiering van duurzame energie en energiebesparing?
Banken financieren steeds meer ‘mainstream’ hernieuwbare energieprojecten, zoals grote windparken. Maar er zijn nog veel vormen van duurzame energieopwekking die moeilijk van de grond komen, zoals diepe geothermie, biomassa-, grondstof- en afvalprojecten. Er zijn verschillende soorten knelpunten, die soms ook tegelijk optreden:

 • door onbekendheid met de techniek kunnen financiers de risico’s slecht inschatten;
 • bij innovatieve eigendomsstructuren, zoals energiecoöperaties, zijn de contracten tussen aanbieders en afnemers niet altijd solide, waardoor de business case onvoldoende overtuigend is;
 • bij kleine projecten zijn de transactiekosten vaak te hoog in relatie tot het te financieren bedrag (en daarmee is de mogelijkheid voor de financier om de inspanning terug te verdienen beperkt); standaardisatie en bundeling van projecten kan helpen, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

  Beoogde resultaten

  Het Expertisecentrum brengt technische en financiële kennis samen en deelt deze met initiatiefnemers van energieprojecten en potentiële financiers, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, presentaties en expertsessies. Deze kennis helpt op twee manieren de financieringsvraag en het -aanbod bij elkaar te brengen:

  • door technische kennis over energieprojecten te verspreiden onder financiers wordt het aanbod van financiering vergroot;
  • door ontwikkelaars van energieprojecten informatie te bieden over wat financiers van hen verwachten, wordt de vraag naar financiering scherper geformuleerd en daarmee kansrijker.
  • het expertisecentrum speelt geen rol in de daadwerkelijke financiering van projecten. Dit is en blijft de primaire taak voor de financiers.

  Website

  Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten

  Brochure: samen werken aan een duurzaam energieproject

  Achtergrondartikelen

  Dialoogbijeenkomst 3 mei 2017

  Het verslag van de dialoogbijeenkomst 'Financiering van energiebesparing in het mkb, ESCo’s en andere constructies'  geeft een uitgebreid overzicht van de besproken punten, de knelpunten, oplossingsrichtingen en vervolgstappen. De belangrijkste conclusie is dat er in de E-efficiency markt voor het mkb ondernemers moeten opstaan die gestandaardiseerde en opschaalbare ESCO’s oprichten en dat financiers hun input moeten geven hoe zij deze goed kunnen financieren. Een van de vervolgstappen is het organiseren van een tweede bijeenkomst voor deze groep (23 aug 217). Tijdens die bijeenkomst wordt onder andere aandacht besteedt aan de vereisten van prestatie-contracten, de basis van de ESCO.
  Lees het artikel
   

  Artikel over energiefonds

  Banken zijn vaak terughoudend in de financiering van energieprojecten, vanwege onzekere terugverdientijden van investeringen. Dit artikel beschrijft hoe regionale energiefondsen deze rol wel pakken. Ze beheren met elkaar meer dan een miljard aan risicodragend kapitaal, wat nodig is om grote beleggers als banken en pensioenfondsen aan boord te krijgen. Deze investeringen zijn nodig om de omslag naar een duurzamere economie mogelijk te maken.
  Lees het artikel.

  Of kijk voor een overzicht op de website van de Regionale Energiefondsen in Nederland.

  Downloads