Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Geothermie Brabant

Samenvatting Green Deal 201

Geothermie is een van de manieren om het warmteverbruik in Nederland te verduurzamen. Bij geothermie gebruiken we aardwarmte uit de diepere bodemlagen. Meestal zijn initiatieven op dit terrein particulier gedreven, waardoor het lastig is om de financiering rond te krijgen. Verder is het moeilijk om zowel het kennisniveau als de economische potentie naar een hoger plan te brengen.

Door in een vijftal projecten hun krachten te bundelen én kennis en expertise te delen willen partijen een economisch schaalvoordeel behalen. De projecten dragen de naam ‘Geothermie Brabant B.V.’ Gezamenlijk zullen de projecten 20.000 woningen, 3 productiebedrijven en meerdere glastuinders van warmte voorzien. De verwachting is dat dit een CO2-besparing van 135.000 ton oplevert.

Stapgewijs wordt eerst Tilburg- Noord (warmtelevering aan industrie) en vervolgens Lieshout (warmtelevering aan Bavaria), Helmond (wamtelevering aan bestaand stadsverwarmingsnet en Van Gog), Asten/Someren (warmtelevering aan glas- en tuinbouw) en Amernet (warmtelevering aan bestaand warmtenet Amercentrale) van aardwarmte voorzien.

Beoogde resultaten

Partijen in deze Green Deal willen:

  • schaalvoordelen realiseren door bundeling van vijf geothermie projecten
  • dat de financieringsondersteuning voor geothermie projecten wordt verbeterd
  • kennis opdoen op het gebied van technische uitvoering, ruimtelijke inpassing, exploitatie en begeleiding van geothermieprojecten
  • de toepasbaarheid en effecten van geothermie op de ondergrond monitoren.

Downloads