Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur

Samenvatting

Het doel van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur was de waarde van het stedelijke groen te vergroten, zowel voor inwoners als voor planten en dieren. Hierbij werden twee doelen gesteld: de biodiversiteit te vergroten en meer kennis en ervaring opdoen met stedelijke natuur.

Om de biodiversiteit te bevorderen hadden partijen het doel gesteld samen 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur te creëren. Dat kan in parken, plantsoenen, maar ook op braakliggende terreinen. Door natuurlijk groen naar de stad te halen en het gebruik van inheemse plantensoorten te bevorderen, verbetert bovendien de kwaliteit van stedelijke natuur. Daarnaast kan natuur in een stedelijke omgeving water bufferen, hittestress voorkomen en de luchtvervuiling verminderen.

Om meer kennis en ervaring op te doen met stedelijke natuur werd op zowel bestuurlijk niveau als bij de opleidingen gekeken naar de mogelijkheden. De hoveniersopleidingen besteden bijvoorbeeld meer aandacht aan de wijze waarop groen wordt aangelegd en onderhouden met het oog op de biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de waarde van het nieuwe groen werd de TEEB-tool (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ingezet.

Resultaten

In deze Green Deal streefden partijen naar het realiseren van 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur waarbij de biodiversiteit aantoonbaar toeneemt. Gemeenten, provincies, bedrijven en inwoners hebben hectares nieuwe stedelijke natuur aangemeld bij de Green Deal. De aangemelde projecten zijn, als daar vraag naar was, voorzien van advies. Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein kwam een opleiding ‘Ambassadeur Leefbare Stad’ tot stand.

Er is ook gebouwd aan een kennisnetwerk via verschillende bijeenkomsten, publicaties en een inspiratiemagazine. In het magazine zijn, naast voorbeelden, ook adviezen terug te vinden. Hoewel het beoogde aantal hectares niet is gerealiseerd, bieden de resultaten van deze Green Deal hopelijk inspiratie aan andere partijen om hun groen meer natuurlijk te ontwikkelen en beheren.

Downloads