Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat

You can download the documents in English at the bottom of this webpage.

Producenten en consumenten moeten door de toenemende druk op grondstoffen en het milieu slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door te recyclen. Duurzame groei in een circulaire economie vraagt om innovatieve en efficiëntere manieren van produceren en biedt daarmee ook economische kansen.

Kunststoffen (plastics) worden vooral geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Als ze na gebruik als afval worden verbrand, zorgt dat voor CO2-uitstoot. Nederland en Europa kunnen een aanzienlijke reductie van die emissies en van het gebruik van fossiele grondstoffen bereiken als die kunststoffen worden gerecycled.

Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar gerecyclede kunststoffen worden nog te weinig gebruikt en de kwaliteit is niet altijd voldoende. Een toename van het gebruik van recyclaat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. Overheid en bedrijfsleven moeten het gebruik van gerecyclede kunststoffen daarom stimuleren.

Er is daarvoor behoefte aan een methodiek waarmee transparantie over het aandeel recyclaat in een product wordt verkregen, en waarmee dat aandeel betrouwbaar kan worden aangetoond. Dat is vooral belangrijk in de transitiefase, waarin nog onvoldoende recyclaat beschikbaar is, en de industrie geleidelijk meer recyclaat zal gaan bijmengen.

Deze Green Deal beoogde de ontwikkeling van zo’n methodiek, die bruikbaar moet zijn voor alle bedrijven in de kunststofwaardeketen. Resultaten van de deal worden vastgelegd in een breed beschikbaar document. De deelnemende overheden, bedrijven en instituten streven ernaar de methodiek ook in Europa uit te rollen.Resultaten

De ontwikkelde methodiek om op transparante en betrouwbare wijze claims te kunnen doen over het percentage recyclaat in een halffabricaat of eindproduct bestaat uit de volgende drie elementen:

  1. Certificering van de hoeveelheid en herkomst van het plastic afval, inclusief verificatie hiervan door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie.
  2. De ketenpartijen, van recycler van plastic afval tot de producent die van plastic recyclaat eindproducten maakt, maken gebruik van een chain of custody-model. Dit model moet voldoen aan de criteria van NEN-ISO 22095 en de toepassing hiervan dient ook door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie geverifieerd te zijn.
  3. De business-to-business claims dienen te voldoen aan de eisen van NEN-ISO 22095. De business-to-consumer claims moeten overeenkomen met de richtlijnen voor claims van deze Green Deal.

Meer informatie is te vinden in het eindverslag van deze Green Deal en in de achtergronddocumenten over claims en pilotprojecten.

Downloads