Green Deal Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat

Producenten en consumenten moeten door de toenemende druk op grondstoffen en het milieu slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door te recyclen. Duurzame groei in een circulaire economie vraagt om innovatieve en efficiëntere manieren van produceren en biedt daarmee ook economische kansen.

Kunststoffen (plastics) worden vooral geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Als ze na gebruik als afval worden verbrand, zorgt dat voor CO2-uitstoot. Nederland en Europa kunnen een aanzienlijke reductie van die emissies en van het gebruik van fossiele grondstoffen bereiken als die kunststoffen worden gerecycled.

Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar gerecyclede kunststoffen worden nog te weinig gebruikt en de kwaliteit is niet altijd goed genoeg. Een toename van het gebruik van recyclaat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. Overheid en bedrijfsleven moeten het gebruik van gerecyclede kunststoffen daarom stimuleren.

Er is daarvoor behoefte aan een methodiek waarmee transparantie over het aandeel recyclaat in een product wordt verkregen, en waarmee dat aandeel betrouwbaar kan worden aangetoond. Dat is vooral belangrijk in de transitiefase, waarin nog onvoldoende recyclaat beschikbaar is, en de industrie gradueel meer recyclaat zal gaan bijmengen.

Deze Green Deal beoogt de ontwikkeling van zo’n methodiek, die bruikbaar moet zijn voor alle bedrijven in de kunststof waardeketen. Resultaten van de deal worden vastgelegd in een breed beschikbaar document. De deelnemende overheden, bedrijven en instituten streven ernaar de methodiek ook in Europa uit te rollen.

Beoogde resultaten

  • De deelnemers aan de Green Deal ontwikkelen een methode waarmee transparantie over het aandeel van recyclaat in een tussen- of eindproduct wordt verkregen. De methode levert betrouwbaar bewijs van het aandeel recyclaat in producten.
  • De deelnemers aan de Green Deal onderzoeken hoe deze methode breed in de markt kan worden toegepast, zodat die kan worden gebruikt door alle bedrijven in de kunststof waardeketen. De methode zal daarom zoveel mogelijk worden gebaseerd op al beschikbare standaarden.
  • De deelnemers aan de Green Deal hebben ook de ambitie om de ontwikkelde methodiek op Europees niveau uit te rollen. Ze willen daarvoor een breed Europees draagvlak genereren, door de methodiek in te brengen in vergelijkbare Europese initiatieven voor normalisatie.

Lees in het nieuwsbericht 'Betrouwbaar bewijs moet hergebruik kunststof stimuleren' meer over de start van de deal.

Downloads