Green Deal H2-Wijken

Het Klimaatakkoord gaat uit van een gebouwde omgeving die in 2050 volledig aardgasvrij en CO2-arm is. Er zijn verschillende toekomstige duurzame warmtevoorzieningen mogelijk en daarom is het van belang dat alle opties nader onderzocht en uitgewerkt worden. Duurzame gassen als CO2-vrije waterstof en groen gas hebben de potentie om bij te dragen aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Met de Green Deal H2-Wijken willen de partners via pilots meer inzicht krijgen in het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving en in de randvoorwaarden.

Het vraagstuk

In sommige wijken zijn de alternatieve duurzame warmtevoorzieningen voor aardgas, zoals een warmtenet of een warmtepomp, technisch of economisch niet haalbaar. Duurzame gassen als CO2-vrije waterstof en groen gas hebben de potentie om op langere termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Om waterstof daadwerkelijk in te zetten voor verwarming van de gebouwde omgeving, is meer kennis nodig. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de technische- en veiligheidsaspecten van waterstof in woningen en het hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur met waterstof. Ook ligt er een maatschappelijke opgave ten aanzien van de bewustwording van de noodzaak en de benodigde gedragsverandering bij burgers. Een ander belangrijk onderdeel is het onderzoek naar de betaalbaarheid voor burgers. 

Onderzoek

Om inzicht te krijgen in de implicaties en voorwaarden van het gebruik van waterstof worden pilots met 2 waterstofwijkinitiatieven gehouden. De woningen en gebouwen worden voorzien van een CV-ketel geschikt voor waterstof en een waterstofgasmeter ten behoeve van het hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Op deze manier worden de risico’s geïdentificeerd en gereduceerd die horen bij de realisatie en exploitatie van waterstofwijken. De proeven bieden eveneens kansen voor het mogelijk kostenefficiënte hergebruik van de bestaande landelijke- en regionale transportnet en het fijnmazige distributienet voor aardgas van verschillende netbeheerders. 
Naast de infrastructuur worden randvoorwaarden onderzocht op techno-economische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke aspecten. 

Doel

De inzet van deze Green Deal is om op korte termijn pilots in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet mogelijk te maken. Het doel van de 2 pilots is bij te dragen aan inzicht in de aspecten van de realisatie en exploitatie van waterstofwijken. Deze kennis kan worden gebruikt voor structurele oplossingsrichtingen bij belemmeringen die zich voorgedaan hebben bij de pilots. Het dient als input – als het grootschalig gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving wenselijk wordt geacht – om eventueel wetgeving aan te passen, financieringsconstructies te analyseren en verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen en definiëren. Het streven is hiermee een nieuwe optie toe te voegen aan het palet van bestaande mogelijkheden om de woningen en wijken in Nederland aardgasvrij te maken.

Beoogde resultaten

De partijen willen met deze Green Deal kennis opdoen en pilots met waterstoftechnologieën in de gebouwde omgeving mogelijk maken. In de dealtekst zijn de onderzoeksthema’s benoemd die in de pilots meegenomen worden. 

De beoogde resultaten:

  1. De randvoorwaarden voor de realisatie van de pilots zijn in kaart gebracht.
  2. Mogelijke oplossingsrichtingen voor bestaande technische en juridische belemmeringen voor de pilots zijn geformuleerd.
  3. De benodigde experimenteerruimte binnen een duidelijk afgebakend gebied voor de pilots is in kaart gebracht.

De pilots moeten inzicht gaan geven. Onder andere of, en hoe, een veilige en maatschappelijk geaccepteerde toepassing van waterstof voor de verwarming van de gebouwde omgeving gerealiseerd kan worden. Hoe dit kostenefficiënt kan. En waar de eventuele knelpunten liggen.

Downloads