Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal H2-Wijken

Het Klimaatakkoord gaat uit van een gebouwde omgeving die in 2050 volledig aardgasvrij en CO2-arm is. Er zijn verschillende toekomstige duurzame warmtevoorzieningen mogelijk en daarom is het van belang dat alle opties nader onderzocht en uitgewerkt worden. Duurzame gassen als CO2-vrije waterstof en groen gas hebben de potentie om bij te dragen aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Met de Green Deal H2-Wijken willen partijen samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk verkennen. Aan de hand van pilotprojecten in de wijk Erflanden en het dorp Stad aan ’t Haringvliet in respectievelijk de gemeenten Hoogeveen en Goeree-Overflakkee worden inzichten en ervaringen opgedaan met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

Het vraagstuk

In sommige wijken zijn duurzame alternatieven voor verwarmen op aardgas, zoals een warmtenet of een warmtepomp, technisch of economisch niet haalbaar. Waterstof kan op langere termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Daarvoor is meer kennis nodig en moet bestaande wet- en regelgeving toegesneden worden op het gebruik van waterstof voor verwarming van gebouwen. Binnen de Green Deal H2-Wijken wordt met behulp van bestaande en lopende onderzoeken en kennis bezien hoe waterstof veilig kan worden toegepast en welke technische randvoorwaarden en procedures daar voor nodig zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe en onder welke randvoorwaarden de bestaande gasinfrastructuur voor waterstof kan worden ingezet.. 

Onderzoek

Om inzicht te krijgen in de implicaties en voorwaarden van het gebruik van waterstof inventariseren de Green Deal partijen de bestaande knelpunten en werken mogelijke oplossingsrichtingen uit. De wijk Erflanden in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee hebben financiële ondersteuning gekregen binnen het Programma Aardgasvrije Wijken om pilots uit te voeren. Het is de bedoeling dat de bestaande gasinfrastructuur ingezet wordt voor de distributie van waterstof. Naast de infrastructuur worden randvoorwaarden onderzocht op techno-economische, veiligheid, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke aspecten. Als er aan alle randvoorwaarden voldaan wordt, en er is voldoende draagvlak, dan worden de woningen en gebouwen voorzien van een CV-ketel en een gasmeter geschikt voor waterstof. 

Doel

De inzet van deze Green Deal is om op korte termijn pilots met waterstofwijken, zoals in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet, mogelijk te maken. Het doel is inzicht krijgen in aspecten van realisatie en exploitatie van waterstofwijken. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt voor structurele oplossingsrichtingen bij belemmeringen die zich voordoen bij de twee pilots. Het dient als input – als het bredere gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving wenselijk wordt geacht – om eventueel wetgeving aan te passen, financieringsconstructies te analyseren en verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen en definiëren. Het streven is hiermee een nieuwe optie toe te voegen aan het palet van bestaande mogelijkheden om de woningen en wijken in Nederland aardgasvrij te maken. 

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten:

  1. De randvoorwaarden voor de realisatie van de pilots zijn in kaart gebracht;
  2. Mogelijke oplossingsrichtingen voor bestaande technische en juridische belemmeringen voor de pilots zijn geformuleerd;
  3. De benodigde experimenteerruimte binnen een duidelijk afgebakend gebied voor de pilots is in kaart gebracht.

De Green Deal moet inzicht gaan geven in onder andere of en hoe een veilige en maatschappelijk geaccepteerde toepassing van waterstof voor de verwarming van de gebouwde omgeving gerealiseerd kan worden en waar de eventuele knelpunten liggen.

Downloads