Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Deze Green Deal geeft invulling aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III van oktober 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is, en dat met de sector een Green Deal zal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.

De binnenvaart is onderdeel van het ontwerp-Klimaatakkoord. De afspraken over de door de binnenvaart te behalen CO2-reductie worden voor het uiteindelijke Klimaatakkoord uitgewerkt in deze Green Deal. De zeevaartsector valt buiten het ontwerp-Klimaatakkoord. Het kabinet erkent dat verduurzaming en verdere reductie van CO2-uitstoot ook op lange afstanden nodig is. Daarom worden in deze Green Deal ook afspraken gemaakt en ambities geformuleerd voor de Nederlandse zeevaartsector.

Gezien het internationale karakter van binnen- en zeevaart en het belang van een gelijk speelveld voor zeehavens is het noodzakelijk bepaalde afspraken in deze Green Deal internationaal te laten verankeren en te betrekken bij de ontwikkeling van internationale regelgeving op het gebied van luchtemissies van zee- en binnenvaartschepen. De (zee)havenbedrijven vallen buiten de Green Deal, maar vervullen een faciliterende rol.

Met deze Green Deal wordt beoogd om zowel de schadelijke emissies naar de lucht (stikstofoxiden, zwaveloxiden en fijnstof) als de emissie van broeikasgassen terug te dringen. In de deal zijn doelen, ambities en acties opgenomen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van het komende Schone Lucht Akkoord.

Voortgang

In 2021 zijn de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland toegetreden tot de Green Deal. In hetzelfde jaar is de Tweede Kamer ge├»nformeerd over de voortgang van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. 

Doelen 2024

Voor de binnenvaart:

  • Een nieuw Europees sturingsinstrumentarium ontwikkeld te hebben dat het bereiken van de gestelde ambities stimuleert zonder dat het van overheidswege opleggen van dwingende emissienormen per schip voor 2030 en 2035 nodig is.
  • Een reductie van CO2-uitstoot van minimaal 20% te bereiken ten opzichte van 2015.
  • Een reductie van de emissie van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart met 10% ten opzichte van 2015.

Voor de zeevaart:

  • De gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie verminderd te hebben met tenminste 20% ten opzichte van 2008;
  • De uitstoot naar de lucht van andere stoffen dan CO2, zoals SOx, NOx en PM verder terug gedrongen te hebben, in lijn met (internationale) afspraken daarover;
  • Binnen de looptijd van deze Green Deal vijf nieuwe businesscases voor walstroom voor de zeevaart te hebben ontwikkeld.

De einddatum van deze Green Deal is 11 juni 2024.

Downloads