Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groene Daken

Samenvatting Green Deal 167

Groene daken kunnen ecosystemen versterken in de gebouwde omgeving. Ze dragen bij aan het afvangen van fijn stof, het isoleren van gebouwen, het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van water en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast bieden deze daken ruimte voor recreatie en ontspanning én ze verlengen de levensduur van de beschermde dakbedekking.

Ondanks dat meer dan de helft van de nieuwe daken in de utiliteitsbouw tegenwoordig gebruiksdaken zijn – bijvoorbeeld voor PV-panelen – is de investeringsbereidheid voor vegetatiedaken beperkt. Dat heeft een paar oorzaken. Zo zijn de voordelen bij eigenaren onvoldoende bekend. Daarnaast is er geen uniforme regeling voor het subsidiëren van groene daken. Dit geldt zowel voor de hoogte van de subsidie als voor de voorwaarden. Partijen willen de kansen benutten die er op dit terrein liggen. Samen willen zij pilots uitwerken die gebruikt worden om de baten van het groene dak zichtbaar en verrekenbaar te maken. Er wordt gezocht naar een werkwijze waarbij kosten en baten via een win-win model opnieuw worden geordend en afgesproken.

Beoogde resultaten

Partijen willen door landelijke stimulering de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benutten. Zij zullen het meervoudig ruimtegebruik van begroeide daken stimuleren door:

  • een maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen;
  • de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren door het benutten van kansen en het signaleren en adresseren van knelpunten;
  • de ontwikkelde suggesties voor het verdienmodel en de verbetering van de context in bestaande pilotprojecten toetsen.

Het resultaat van fase 1, de rapportage 'Maatschappelijk verdienen met groene daken' beschrijft de stappen die zijn doorlopen en de verdienconcepten die gezamenlijk in de afgelopen periode zijn ontwikkeld. Men is gestart met de voorbereidingen van fase 2 waarin het uitwerken van en experimenteren met de verdienconcepten centraal staat. Met als uiteindelijk doel het versneld ontwikkelen van een biodiverse en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Het vervolg werd ondertekend op de Innovation Expo in Amsterdam op 14 april 2016.

Website

http://www.greendealgroenedaken.nl

Downloads