Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groene Gevangenis Veenhuizen

Samenvatting Green Deal 140

Uit eerste verkenningen is gebleken dat bij de partijen veel draagvlak is voor het opzetten van een regionale biomassaketen om (een deel van) de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen van duurzame energie te voorzien. Ook bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is veel interesse om hierin te participeren en mogelijk te investeren. Bovendien toont een eerste haalbaarheidsonderzoek aan dat de verwarming van het complex Norgerhaven met houtsnippers uit de omgeving mogelijk lijkt. Een volgende stap is het opstellen van een businesscase waarin de hele keten wordt betrokken. Bovendien zal een marktvraag geformuleerd worden, waarbij expertise vanuit de markt onontbeerlijk is.

Beoogd resultaat

De Green Deal loopt tot en met 2013. Na afloop van de Green Deal is de businesscase klaar. Op basis van deze businesscase kan vervolgens de afweging worden gemaakt in hoeverre een duurzame regionale energie¬voorziening interessant is voor de overheden die bij de Green Deal betrokken zijn en de Drentse Energie Organisatie, welke bijdrage ze bereid zijn te leveren en hoe de Rijksoverheid een dergelijk initiatief kan steunen.

Downloads