Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Samenvatting Green Deal 164

De Green Deal beoogt een eenvoudigere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn laag-risico-middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof en een laag risico hebben voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen. Meer gebruik van dit soort middelen draagt bij aan de verduurzaming van de gewasbescherming. Op dit moment zijn op EU-niveau nog geen werkzame stoffen beoordeeld en goedgekeurd als laag-risico stoffen. Nederland wil zich inzetten voor vereenvoudigde en versnelde goedkeuringprocedures in de Europese Verordening Gewasbescherming (1107/2009). Hierdoor komen laag-risico stoffen en middelen sneller beschikbaar.

Beoogd resultaat

Er worden een aantal concrete aanvraagtrajecten gestart met groene gewasbeschermingsmiddelen die kansrijk zijn om te worden toegelaten als laag-risico gewasbeschermingsmiddel. Aan de hand van deze concrete aanvragen kunnen beoordelingsprocessen worden ontwikkeld. Deze kunnen leiden tot een versnelde toelating. Ook kunnen ze als best practices worden ingebracht in EU-verband om het EU-toetsingskader voor laag-risico stoffen beter toe te snijden op de aard en kenmerken van dit soort stoffen.

Downloads