Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groene Groei

Samenvatting Green Deal 001

Overkoepelende groene groei deal gericht op energie, grondstoffen, mobiliteit en water. Accent ligt vooralsnog op energie. Partijen willen groene groei op nationale schaal stimuleren door:

 • Concrete duurzaamheidsinitiatieven verzilveren door het instellen van een Groene Groei Board om initiatieven te initiëren en te versnellen;
 • Condities creëren waarin een goed werkende markt voor Energie Service Companies kan ontstaan voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie;
 • Duurzame innovatie impuls door uitvoering van sectorale routekaarten zoals opgesteld in kader van MJA;
 • Inspireren en stimuleren van de gehele markt door communicatie van resultaten, bedrijfsbezoeken en instellen nationale duurzaamheidsprijs;
 • Duurzaam inkopen door de Rijksoverheid, waarbij adviezen uit bedrijfsleven een nadrukkelijke leidraad vormen;
 • Duurzaamheid als internationale kans benutten door groene handelsmissies en een internationale benadering van grondstoffenschaarste en biodiversiteit.

Status Koepeldeal

De Koepeldeal is afgerond. Wel is de afspraak met de partijen om de overlegstructuur in stand te houden om ontwikkelingen rondom de Green Deal aanpak met elkaar te bespreken. In 2014 is de overlegstructuur benut om bijvoorbeeld te spreken over de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. In 2015 en 2016 is dit niet meer gebeurd, omdat het bijpraten in feite via de Green Deal Board gebeurt.

Resultaten Koepeldeal

 • De oprichting van de Green Deal Board waarin de maatschappelijke stakeholders bij de Green Deal aanpak zijn vertegenwoordigd;
 • Het instellen van de Green Deal Awards (vanuit de Green Deal Board) om Green Deals met een sterk resultaat te belonen en andere partijen te inspireren;
 • Website Ondernemend Groen van VNO-NCW wat tussen 2011-medio 2015 de voornaamste website was, naast de algemene informatie op www.rijksoverheid.nl en www.rvo.nl, waar veel informatie over de Green Deal te vinden was; deze website is met de komst van www.greendeals.nl komen te vervallen;
 • De Green Deal Board heeft de werkbezoeken aan deals zoals aangekondigd in de Koepeldeal opgepakt.

Daarnaast hebben enkele actielijnen uit de Koepeldeal geleid tot nieuwe Green Deals:

 • Op het gebied van financiering zijn twee deals opgezet: één deal gericht op het onderzoeken van de haalbaarheid van een nationaal fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en één deal gericht op het oprichten van een expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten;
 • Verschillende Routekaarten uit de MJA’s hebben geresulteerd in een Green Deal gericht op het in de praktijk brengen van die routekaarten;
 • Eind 2011 is er een pakket aan biodiversiteitsdeals ondertekend. Verschillende acties zijn opgepakt en uitgewerkt in het kader van het Energieakkoord.

Downloads