Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe

Samenvatting

De betrokken partijen willen de realisatie van enkele belangrijke economische dragers op de Veluwe bespoedigen door partijen samen te brengen en intenties vast te leggen. Hiermee willen ze de mogelijkheden voor recreatie vergroten, natuur en landschap verbeteren en de lokale/regionale economie versterken. Uitdagingen zijn het zoeken van ruimte binnen bestaande natuurwetgeving voor uitbreiding van recreatieve ontwikkelingen en verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap.

Beoogde resultaten

Bijdrage aan groei:

  • Op drie locaties op de Veluwe worden investeringen gedaan in recreatieve uitbreidingen met een te verwachten toename van de directe werkgelegenheid met 35 fte. Zoals een horecacentrum, activiteitencentrum, (ontbijt)hotel en vervangen van verouderde kiosken door moderne horecagelegenheid.

Bijdrage aan groen:

  • Inrichting van 5 tot 15 hectare verworven nieuwe natuur in de ecologische hoofdstructuur (EHS) of verbetering van de kwaliteit van bestaande natuur;
  • Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van de nieuwe of verbeterde natuur;
  • Duurzaam in stand houden van de nieuwe of verbeterde natuur;
  • Aanleg van 5.000 meter landschapsversterkende laanbeplanting in vijf recreatiegebieden;
  • Aanleg en beheer van 7.500 m2 hakhout voor natuur, landschap en biomassa; -Omzetting van 15 hectare monofunctioneel recreatiebos naar multifunctioneel bos;
  • Realiseren duurzame energieopwekking met CO2-reductie van 300 ton per jaar in de periode 2012 – 2015;
  • Ontwikkelen van een platform voor afstemming van vraag en aanbod van biomassa;
  • Verkenning van mogelijkheden voor beheer van natuurgebieden buiten de recreatiegebieden.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/

Downloads