Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Levende Duurzame Buitenruimtes

Samenvatting Green Deal 148

Nederland heeft zich verbonden aan internationale afspraken op het gebied van natuur en biodiversiteit en heeft Europeesrechtelijke verplichtingen die voortkomen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om deze internationale afspraken en verplichtingen na te komen is het belangrijk om de biodiversiteit binnen, maar ook buiten de bestaande natuurgebieden te beschermen en te bevorderen.

Het doel van deze Green Deal is het bevorderen van een duurzame inrichting van particuliere en openbare buitenruimtes in Nederland, zodat de biodiversiteit wordt gewaarborgd en verder toeneemt. Het gaat hierbij vooral om de soorten en habitattypen waarvoor Nederland internationale afspraken op het gebied van biodiversiteit heeft gemaakt. De door VHG ontwikkelde principes van De Levende Tuin vormen hiervoor de basis. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen de partijen een Paspoort Levende Duurzame Buitenruimte om de duurzaamheid van tuinen, parken en overig groen meetbaar te maken. Daarnaast werken ze aan de bewustwording over de meerwaarde van het gebruik van duurzame materialen en inheemse beplanting om de biodiversiteit te bevorderen.

Beoogde resultaten

  • Plannen en ontwerpen voor buitenruimtes kunnen het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimte krijgen, dat helder en kort de verduurzaming weergeeft met de daarbij behorende score. Zo is het direct duidelijk hoe duurzaam een buitenruimte is.
  • Particulieren, professionals en overheden passen duurzame materialen en inheemse beplanting toe, ze zijn zich bewust van de meerwaarde.

Website

Greenlabel

Downloads